Planen er gjeldende innen rammen av den til enhver tid gjeldende kommuneplan, økonomiplan og årsbudsjett. «Utviklingsplan næring» har status som temaplan, underordnet kommuneplanens samfunnsdel. Planen ble behandlet og vedtatt av kommunestyret sak 69/2016 og skal rulleres sammen med Kommuneplanen inneværende kommunestyreperiode.

«Utviklingsplan næring» har et handlingsprogram som rulleres årlig. Siste rullering og vedtak var i Kommunestyret 2. desember 2020.

Er det spørsmål til Utviklingsplan Næring, ta kontakt med næringsavdelingen!

Næringssjef: 
Kjell Furu
Tlf. 90834160

Her finner du:

Utviklingsplan Næring 2016-2019

Handlingsprogram Utviklingsplan Næring 2020