Kommuneplanens samfunnsdel skal ta stilling til langsiktige utfordringer, mål og strategier, og være grunnlag for sektorenes planer og virksomhet i kommunen. Planen skal gi retningslinjer for hvordan kommunens egne mål og strategier skal gjennomføres i kommunal virksomhet og ved medvirkning fra andre offentlige organer og private.

Planprogrammet skal gjøre rede for formålet med planarbeidet, planprosesen og opplegget for medvirkning. Dokumentene vil bli lagt ut i papirutgave på kommunehuset samt kommunens biblioteker. Kommunens hjemmeside vil bli brukt aktivt til oppdatering av informasjon.

Høringsfristen settes til 15.02.2014.

Merknader og innspill sendes til:

Målselv kommune,
kommunehuset,
9321 Moen

eventuelt til postmottak@malselv.kommune.no.