Kommunestyret fattet følgende vedtak:

  1. Kommunestyret tar arbeidet med friluftslivskartleggingen til orientering.

  2. Bruk av friluftslivskartleggingen som informasjonsgrunnlag skal innarbeides i kommunens interne saksbehandlingsrutiner. Da kartleggingen er rent faglig fundert, uten avveiing mot øvrige arealinteresser, forutsettes det at slik avveining foretas gjennom kommunens planlegging og enkeltsaksbehandling.

  3. For saker som berører områder med verdi for friluftslivet skal det redegjøres for hvordan interessene vil bli berørt og hvordan dette er vurdert og prioritert ved valg av løsninger.

  4. Friluftslivskartleggingen skal holdes løpende oppdatert, og skal i forbindelse med revisjon av kommuneplanens arealdel revideres, og legges til grunn for utforming av plan

 

Kart med tilhørende faktaark ligger under fanen "Aktuelle dokumenter" i margen til høyre.