Det ble fattet slikt vedtak:

Reguleringsplan for 57/10 - Berg Steinbrudd - planident 19242015003 blir vedtatt i henhold til Plan- og bygningslovens § 12-12.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. PBL § 1-9. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part, jf FL kap VI. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter PBL §§15-2 og 15-3 må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.

Plandokumentene er lagt ut på kommunes hjemmeside og er i tillegg tilgjengelig på Kommunehuset samt Prix Olsborg. De av sakspartene som ønsker utskrift av plandokumentene kan henvende seg til Målselv kommune, tlf. 77 83 77 00 eller postmottak@malselv.kommune.no.

Alle berørte høringsparter blir varslet ved egen ekspedisjon.