Det ble fattet slikt vedtak:

Kommunestyret vedtar detaljregulering for E6 Olsborg-Heia, delstrekning 3; Skardelva-Heia/Myre, i henhold til plan- og bygningslovens § 12-12.

En reguleringsplan er juridisk bindende for framtidig arealbruk i området.

Vedtaksdokumentene finnes i margen til høyre under fanen "Aktuelle dokumenter". Det er utarbeidet flere temarapporter i planprosessen. De kan leses på Statens vegvesen sine hjemmesider: https://www.vegvesen.no/Europaveg/e6takelvdalen/nyhetsarkiv/reguleringsplan-for-e6-olsborgheia-delstrekning-2-og-3-til-h%C3%B8ring

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. Plan- og bygningslovens (PBL) § 1-9. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part, jf Forvaltningslovens kap VI. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter PBL §§15-2 og 15-3 må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.

Plandokumentene er lagt ut på kommunes hjemmeside og er i tillegg tilgjengelig på Kommunehuset.

Alle berørte høringsparter blir varslet ved egen ekspedisjon.