Det ble fattet følgende vedtak:  Målselv kommune vedtar detaljregulering for caravanplasser Målselv Fjellandsby, planident 19242017002, jamfør plan- og bygningslovens § 12-12.

Formålet med planen er å tilrettelegge for caravanplasser i Målselv fjellandsby.

En reguleringsplan er juridisk bindende for fremtidig arealbruk i området.

Vedtaksdokumentene finnes i margen til høyre under fanen "Aktuelle dokumenter" og er i tillegg tilgjengelig på Kommunehuset.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan påklages jf. Plan- og bygningsloven § 1-9. Frist for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part, jf. Forvaltningslovens kap VI. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter PBL §§ 15-2 og 15-3 må framsettes senest 3 år etter denne kunngjøring.