Det ble fattet slikt vedtak:

Målselv kommunestyre vedtar detaljreguleringsplan for Jørnlia Sør - Planident 19242015004, jamfør Plan- og bygningslovens § 12-12.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. PBL § 1-9. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part, jf FL kap VI. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter PBL §§15-2 og 15-3 må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.