Det ble fattet følgende vedtak:

  1. Målselv kommune vedtar detaljregulering Målselv Fjellandsby - Bygda, planident 19242018001 i henhold til plan- og bygningslova § 12-12.
  2. Detaljreguleringen erstatter bebyggelsesplan for Målselv Fjellandsby sentrumsområde Bygda, planident 19245003.
  3. Detaljreguleringen erstatter Bebyggelsesplan for Sentrumsområde, Målselv Fjellandsby, planident 19245002 innenfor planområdet. Resterende bebyggelsesplan videreføres uendret.

Formålet med planen er å omregulere Bygda fra kombinert formål næring/fritid til fritidsbebyggelse.

En reguleringsplan er juridisk bindende for fremtidig arealbruk i området.

Vedtaksdokumentene finnes i margen til høyre under fanen "Aktuelle dokumenter" og er i tillegg tilgjengelig på Kommunehuset.

Kommunestyret vedtak om reguleringsplan kan påklages jf. Plan- og bygningsloven § 1-9. Frist for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtak er kommet fram til vedkommende part, jf. Forvaltningslovens kap VI. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter PBL §§ 15-2 og 15-3 må framsettes senest 3 år etter denne kunngjøring.

Alle berørte høringsparter blir varslet ved egen ekspedisjon.