Det ble fattet slikt vedtak:

Forslag til Områderegulering for turløyper Målselv fjellandsby – Rognmoskardet; planident 19242014001, blir vedtatt jamfør Plan- og bygningsloven § 12-12

 

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. PBL § 1-9. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part, jf FL kap VI. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter PBL §§15-2 og 15-3 må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.

Kommunestyrets vedtak er kunngjort i Nye Troms. Plandokumentene er lagt ut på kommunes hjemmeside og er i tillegg tilgjengelig på Kommunehuset.

Alle berørte høringsparter blir varslet ved egen ekspedisjon.