Kommunestyret vedtok i møte den 9.3.2016, sak 28/2016 følgende:

I medhold av PBL §12-12 vedtas reguleringsplan for E6 Olsborg – Heia, delstrekning 1, planident 19242014003

 

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan påklages, jf. PBL § 1-9. Fristen for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtaket er kommet fram til vedkommende part, jf FL kap VI. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter PBL §§15-2 og 15-3 må fremsettes senest tre år etter denne kunngjøring.

 

Kommunestyrets vedtak er kunngjort i Nye Troms. Plandokumentene er lagt ut på kommunes hjemmeside www.malselv.kommune.no. og er i tillegg tilgjengelig på Kommunehuset samt Høgtun bibliotek.

 

De av sakspartene som ønsker utskrift av plandokumentene kan henvende seg til Målselv kommune, tlf 77 83 77 00 eller postmottak@malselv.kommune.no.

Alle berørte høringsparter blir varslet ved egen ekspedisjon.