Det er helsesykepleier som leder det daglige arbeidet, men dere vil også møte jordmor og lege her.

Helsestasjonen er en lovpålagt kommunal deltjeneste. Formålet er å forebygge sykdom, fremme barns fysiske, psykiske og sosiale helse ved å veilede og å samarbeide med barnets foresatte.

Foresatte uten bil
Barn fra 0-16 år får gratis taxi til time hos helsesykepleier på helsestasjonen. Taxi bestilles på http://www.pasientreiser.no/ eller ringer 05515.
Alle nytilflyttede med barn, må gi beskjed til helsestasjon (ny eller gammel) om til-/ fraflyttingen – se lengre ned.

Hjemmebesøk
Familier med nyfødte barn blir oppringt og gitt tilbud om hjemmebesøk av helsesykepleier innen 14 dager etter hjemkomsten fra fødeavdelingen. Hjemmebesøk foretas også ved andre anledninger ved behov.

Helsestasjonsprogram
Kontakten med helsesykepleier og lege vil skje etter et fast anbefalt program (se skjema). Alle sped- og småbarn får tilbud om å følge dette programmet. Kontakten skjer stort sett individuelt, men det kan foregå i grupper også.

Helsesykepleier og lege
Helsesykepleier og lege jobber forebyggende, og samarbeider med annen aktuell helsetjeneste og henviser til disse ved behov.
Helsesykepleier ønsker også at dere tar kontakt når dere har behov for samtale, råd eller veiledning.

Angående til – og fraflytting
Foresatte må selv melde flytting til folkeregisteret. Samtidig må de gi beskjed til helsesykepleier på helsestasjon/skolehelsetjenesten om hvor de flytter og ny adresse.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har plikt til å føre journal med helseopplysninger. Dette skal bidra til en faglig forsvarlig oppfølging av barnet/eleven. Foresatte/eleven har som hovedregel rett til innsyn, samt kopi av journalen (må betales). Hovedregelen er at journalen skal overføres ved flytting til ny skolehelsetjeneste.

Helsetjenesten har plikt til å melde vaksinasjoner som er utført til det sentrale dataregisteret SYSVAK, utviklet av Statens helsetilsyn.

Helsestasjonsprogrammet

Alder

Undersøkelse/vaksinasjon

Utføres av:

06 uker

Vekt/hodemål, blikkontakt/smil, amming/annet, helsesjekk.

1. Rotarix dråpevaksine

Helsesykepleier og lege

03 mnd

Vekt/lengde, motorikk, kontakt, 1. Hexyon og Prevenar vaksine (Ett stikk i hvert lår).

2. Rotarix dråpevaksine

Helsesykepleier

04 mnd

Motorisk utvikling, gruppe.

Fysioterapeut

05 mnd

Vekt/lengde, kost, motorikk, 2. Hexyon og Prevenar vaksine (Ett stikk i hvert lår).

Helsesykepleier

06 mnd

Vekt/lengde, syn/hørsel, kost, motorikk, helsesjekk.

Helsesykepleier og lege

08 mnd

Vekt/lengde, syn/hørsel, motorikk, kost, Barnehage?

Helsesykepleier

10 mnd

Vekt/lengde, kost, motorikk.

Helsesykepleier

1 år

Vekt/lengde, kost, språk, helseundersøkelse, 3. Hexyon og Prevenar vaksine (Ett stikk i hvert lår).

Helsesykepleier og lege

15 mnd

Vekt/lengde, kost, motorikk, MMR.

Helsesykepleier

18 mnd

Vekt/lengde, kost motorikk.

Helsesykepleier

2 år

Vekt/lengde, kost, utvikling, stimuli, syn/hørsel, språk, legeundersøkelse.

Helsesykepleier og lege

4 år

Vekt/lengde, synstest, samtale, motorikk, språk.

Helsesykepleier

 

Rotarix=Dråpevaksine mot rotavirus.
Hexyon = difteri/stivkrampe/acellulær kikhoste, polio, hepatitt B og haemopilus influenzae type B-bakterie som ofte gir hjernehinnebetennelse.
Prevenar = vaksine mot pneumkokker.
MMR = meslinger/kusma/røde hunder.