Lurer du på hvilke næringer som har potensiale for fremtidig vekst i Midt-Troms? Hvilke utfordringer står vi ovenfor, og hva syntes ungdommen og hva mener de er våre utfordringer og muligheter. Samfunnsanalysen til Byregionprogrammet er nå klart. Analysen er et resultat av et forprosjekt hvor alle åtte kommunene i Midt-Troms er med. Programmet initiert fra Kommunal og Moderniserings Departementet (KMD) Det er Lenvik kommune som er eiere av prosjektet og fikk midler fra fylkeskommunen for å kunne delta i utviklingsprogrammet for byregioner. Tromsø og Harstad/Sør-Troms har også deltatt i fase 1.

Formålet med Byregionprogrammet fra KMD er at tilskuddsmottakerne skal komme frem til lokalt forankrede strategier og tiltak med utgangpunkt i samhandling mellom byen og omlandet. En helhetlig samfunnsanalyse skal ligge til grunn for strategier og tiltak som skal implementeres over en treårsperiode i fase 2. Programmet skal bidra til økt kunnskap om samspill mellom by og omland og styrke disse områdenes regionale vekstkraft, med sikte på utvikling i regionen som helhet.

Det er en målsetning at samfunnsanalysen, «Byregionen Finnsnes – samspill mellom by og bygd» skal bidra til å frembringe nyttig kunnskap for kommunene i regionen, uavhengig av en eventuell deltakelse i fase 2 i Byregionprogrammet. Her avdekkes potensial for vekst og muligheter for samspill som kan utnyttes og benyttes i videre plan- og utviklingsarbeid for alle åtte kommunene i Midt-Troms.

Samfunnsanalysen består av en kortversjon på 10 sider og en fullstendig versjon på 146 sider. Begge disse kan lastes ned og leses her.

Kortversjon: By og land - hand i hand, Samfunnsanalyse

Fullstendig versjon: By og land - hand i hand, Samfunnsanalyse

Samfunnsanalysen er utgitt av Dyrøyseminarsenteret KF

Det er også laget en utvidet sjømat rapport og reiselivsrapport knyttet til Byregionprosjektet, disse kan du laste ned her:

Rapport sjømat

Rapport reiseliv