Som tidligere informert, har Målselv kommune over tid hatt høyt sykefravær.

I august måned var langtidsfraværet på 5,7%. Også i september opplever vi positive tall knyttet til langtidsfravær, med 5,7% fravær.

Det jobbes godt ute i enhetene med tett oppfølging av sykemeldte, god dialog mellom leder og medarbeider for å finne tiltak og gode løsninger, involvering av tillitsvalgte mm. 

Vi skal sammen videreutvikle gode tjenester og skape samfunnsutvikling for befolkningen og brukere i Målselv kommune. Da er  hver enkelt medarbeider viktig for å sikre god kvalitet og kompetanse på sitt fagfelt samt bidra til et godt arbeidsmiljø. Å ha dyktige medarbeidere på jobb hver dag er helt essensielt i dette viktige arbeidet.


Artikkel fra august med sykefraværsstatistikk tilbake i tid:
Det jobbes godt med sykefraværsoppfølging i Målselv kommune - Målselv kommune (malselv.kommune.no)