Mål for hjemmehjelpstjenesten

Tjenesten skal bidra til at den enkelte får mulighet til å leve og bo selvstendig. Den skal kompensere for nedsatt evne til å ivareta egenomsorg og greie dagliglivets gjøremål, samt forebygge behov for heldøgns botilbud.

Målgruppe

Personer som er helt eller delvis avhengig av hjelp og som er ute av stand til å klare dagliglivets gjøremål, har rett til nødvendig hjelp. Personer som fysisk burde være i stand til å utføre praktiske gjøremål, men som ikke mestrer det av andre medisinsk og/eller psykososiale grunner. Barn som trenger betydelig mer bistand og omsorg enn det som er vanlig for jevnaldrende barn og som overstiger foreldrenes omsorgsevne har samme rettigheter for nødvendig hjelp og opplæring.

Personer som ikke kommer inn under kategorien særlig hjelpetrengende, kan ikke påregne tjenester fra kommunen.

Hjelp kan ytes av andre årsaker, dersom dette etter en helhetsvurdering synes hensiktsmessig.

Søknadsskjema

Søknadsskjema for pleie- og omsorgstjenester finnes under selvbetjening på toppen av siden, eller under Linker under.

Pris

Det betales vederlag for tjenesten, og du finner betalingssatsene under betalingssatser.

Tjenestetilbud

Tjenesten skal kompensere for nedsatt evne til å ivareta dagliglivets gjøremål i form av:

  • Praktisk bistand
    Formålet er først og fremst å yte hjelp til oppgaver som er knyttet til alle dagliglivets gjøremål i hjemmet og i tilknytning til husholdningen.
  • Opplæring
    Opplæring i dagliglivets gjøremål for å bli selvhjulpen, eller for å vedlikeholde egne ferdigheter.

Praktisk bistand og opplæring vil ofte kunne kombineres.

Klageadgang

Det er klageadgang på alle vedtak om tjenester. Klagefristen er 4 uker. Nærmere orientering om klagebehandling framgår av vedtaket.