Mål for hjemmesykepleien

Alle som bor eller oppholder seg i kommunen skal ha nødvendig helsehjelp. Hjemmesykepleien skal være med på å fremme helse, forebygge sykdom, skade eller lyte. Videre er målet å opprettholde livskvalitet ved at brukerne skal få nødvendig hjelp for å kunne bo i egne hjem så lenge som en ønsker det.

Målgruppe

Personer med akutt skade eller sykdom, personer med kronisk sykdom eller funksjonssvikt, personer med pleie- og omsorgsbehov som de selv ikke kan mestre.

Tjenestetilbud

Døgnbasert hjemmesykepleie består av hjelp til personlig stell og pleie, prosedyrebehandling, medisindosering, sprøytesetting, oppfølging og observasjon, tilrettelegging og hjelp ved måltider, veiledning og opplæring i selvhjelpstrening, tilsyn med definert formål, hjelp til å koordinere hjelpetiltakene med andre tjenester og akutt hjelp og tilsyn i hjemmet ved bruk av trygghetsalarm.

Pris

På bakgrunn av forskrift om egenandel for kommunale helse- og omsorgstjenester, kan det ikke kreves egenandel for hjemmesykepleie.

Søknadsskjema og veiledning

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om hjemmesykepleie, eller du kan be andre hjelpe deg hvis du har behov for det.  Du finner søknadsskjema for pleie- og omsorgstjenester under selvbetjening til høyre på skjermen.

Saksbehandling

Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Normalt vil vi komme på hjemmebesøk.  Deretter fattes det et vedtak.  Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket.  Du får alltid en begrunnelse hvor det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.

Klageadgang

Det er klageadgang på alle vedtak om tjenester. Klagefristen er 4 uker. Nærmere orientering om klagebehandling framgår av vedtaket.