Kommunedirektøren orienterte 07.03.22 om følgende i kommunestyret.

Beredskap planverk:

  • Målselv kommune sine planverk og beredskapsbeskrivelser ligger tilgjengelig på kommunens hjemmeside, se link. Det jobbes fortløpende med oppdatering av planverket, blant annet er oppdatering av helhetlig ROS planlagt med oppstart før påske.
  • Plan og beredskapsbeskrivelser ble gjennomgått og øvd to ganger like før pandemien slo til i starten av 2020.


Tilfluktsrom:

Oppdatert informasjon over hvilke tilfluktsrom som eksisterer i Målselv kommune og kapasitet knyttet til disse finner du nederst på denne siden under "vedlegg". Det er ingenting som pr. nå tilsier at vi kommer til å få bruk for disse tilfluktsrommene. Vi har 72 timer på oss, fra vi får melding om behov for bruk av tilfluktsrom, til tilfluktsrommene skal være klare til bruk.

Målselv kommune har siden 2015 brukt 1,2 millioner på oppgradering av tilfluktsrom. Kommunen har utover det 1,6 millioner tilgjengelig som kan brukes til ytterligere oppgradering av tilfluktsrom.


Jod:

Vi har tilstrekkelig tilgang på jod til de innbyggerne som skal ha jod i en gitt situasjon.
Se link til informasjon som tidligere er gitt om dette.

 

Akuttfase:

I en akuttfase har UDI en nøkkelrolle i forhold til flyktninger. Målselv kommune har sett tilbake til flyktningkrisen i 2015 i forhold til erfaringer som ble gjort den gang. Basert på denne erfaringer planlegger vi pr. nå for å ta imot inntil 600 flyktninger i en kort tidsperiode. Vi forventer at UDI vil etablere midlertidige mottak i Målselv kommune innenfor en begrenset tidsperiode.

MSAH er for tiden utleid og vil være ledig tidligst fra 5. april. Nåværende leietaker er ute av bygget 4. april. Vi forventer å få henvendelser fra driftsoperatører for asylmottak angående utleie til asylmottak. Målselv kommune klargjør MSAH for å bli utleid i den akuttfasen vi er i nå.

Basert på det vi vet av akuttfasen vi er i nå, har vi iverksatt midlertidige stillinger, spesielt innenfor helseområdet. Vi ser på muligheten til å gi midlertidige tilsettinger på helsesykepleiere og vurderer også økning av kapasiteten på NAV.

Målselv kommune har tilgang på ukrainske og russiske tolker og er i stand til å øke kapasiteten gjennom kommunens avtale ifm. Voksenopplæringa.

 

Flaskehalser:

For å være i stand til å ta imot inntil 600 flyktninger på kort tid, er vi helt avhengig av hjelp fra frivillige.

Ordfører har kalt inn til møte i Målselv kommunes beredskapsråd onsdag 9. mars. Her vil det redegjøres for situasjonen slik Målselv kommune ser det samt gis et situasjonsbilde på hva frivillige organisasjoner kan bidra med i en fase hvor Målselv kommune tar imot et høyt antall flyktninger i et kort tidsrom.

Videre er barnehagedekning er en flaskehals. Det finnes ikke noen kortsiktig løsning på denne utfordringen. 

Det kan også bli utfordringer knyttet til å få tak i riktig kompetanse innenfor enkelte fagområder. 

 

Driftsfase:

IMDI har en nøkkelrolle når vi kommer over i en driftsfase. Målselv kommune har nylig fattet vedtak om mottak om 22 flyktninger i 2022. Vi går nå i dialog med IMDI om mulighet for å øke dette tallet. Boliger er en flaskehals, med tanke på å ta imot et større antall flyktninger.

I en driftsfase må mottaksapparatet oppskaleres.

 

Media/mediehåndtering:

Målselv kommune mottar ikke informasjon fra andre enn Statsforvaltere. Statsforvalteren bidrar også med å arrangere møter med andre statlige etater. Fra kommunens side har vi lagt ut informasjon på nettsiden med linker til ulike relevante aktører som bla.a. UDI og Utenriksdepartementet.
Kommunen vil fortsette med for å gi innbyggere oversikt over hvor man finner relevant og troverdig informasjon.

 

Følgende vedtak ble gjort av kommunestyret:

Målselv kommune bevilger totalt kr 100.000,- til lik fordeling mellom Norges Røde Kors og Kirkens Nødhjelp. Pengene skal gå til å hjelpe de nødlidende i Ukraina. Midlene hentes fra disposisjonsfondet.