Den 20. februar vil første faktura for kommunale avgifter bli sendt ut, og i den forbindelse vil vi gi en kort forklaring for prisendringene som gjelder for i år.

Per februar vil kommunen fortsette å sende ut fakturaer fire ganger i året med betalingsfrist hhv. 20.03, 20.06, 20.09 og 20.12. Hyppigere faktuering er fremdeles under utredning.

 

Vann og kloakk

Alle som betaler for vann og kloakksgebyr skal betale hhv. et abonnementsgebyr og enten forbruksgebyr eller et akontobeløp (vannmåler). Her er forbruksgebyrene satt ned for fordi kommunen er pålagt å redusere selvkostfondet for i år. Et selvkostfond er et eventuelt overskudd som kommunen har fått gjennom gebyrinntekter fra tidligere driftsår. Det betyr at disse inntektene er øremerket for vann og kloakk. Ett overskudd fra et enkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. Dette er gjeldende for 2020.

 

Septik

For husstander eller fritidsboliger som har septik, vil dette blir tømt av en ekstern leverandør. Tømmedato og år kan variere veldig fra eiendom til eiendom, ta kontakt hvis du er usikker på hva som er gjeldende for din bolig. Gebyrsatsene er justert etter markedsvilkår og statlige avgifter og pålegg som har gitt vår leverandør kostnadsøkning.

 

Renovasjon

Målselv er medeier i et interkommunalt selskap for renovasjon, Senja Avfall IKS. Gebyrsatsene her er justert etter de generelle bestemmelsene i avtalen mellom Senja Avfall og kommunene: selskapets kostnader skal dekkes inn ved salg av tjenester og produkter på markedsvilkår.

 

Feiing

Gebyrene for feiing og branntilsyn måtte justeres opp for i år, på grunn av høyere utgifter enn forventet. Det tidligere feiegebyret har ikke vært tilstrekkelig for å dekke de faktiske utgiftene. Dette er utgifter som er tilknyttet nødvendige innkjøp og oppgraderinger som gjør det enklere for feier å følge de nye brannforeskriftene fra DSB.

Hvis du er usikker på når neste tilsyn fra feier er, ta kontakt med han på tlf. 95 11 03 53

 

Nedenfor er et eksempel for hvordan de kommunale avgiftene eks. mva vil være for 2020. I eksempelet har vi lagt inn en standard bolig på 100 kvm.

  2019 2020 Endring i kr.
Vann forbruksgebyr 2113 2043 - 70
Kloakk forbruksgebyr 3165 3005 - 160
Renovasjon helårsgebyr 2973 3071 + 98
Feiing 192 275 + 83
Sum standard bolig 8443 kr 8394 kr - 49
Slam 4m3 -> tømming 12 mnd 1894 2014 + 120