Endringer i kommunale avgifter for 2020

Den 20. februar vil første faktura for kommunale avgifter bli sendt ut, og i den forbindelse vil vi gi en kort forklaring for prisendringene som gjelder for i år.

 

Vann og kloakk

Alle som betaler for vann og kloakksgebyr skal betale hhv. ett abonnementsgebyr og enten forbruksgebyr eller et akontobeløp (vannmåler). Her er forbruksgebyrene satt ned for fordi kommunen er pålagt å redusere selvkostfondet for i år. Et selvkostfond er et eventuelt overskudd som kommunen har fått gjennom gebyrinntekter fra tidligere driftsår. Det betyr at disse inntektene er øremerket for vann og kloakk. Ett overskudd fra ett driftsenkelt år skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. Dette er gjeldende for 2020.

 

Septik

For husstander eller fritidsboliger som har septik, vil dette blir tømt av en ekstern leverandør. Tømmedato og år kan variere veldig fra eiendom til eiendom, ta kontakt hvis du er usikker på hva som er gjeldende for din bolig. Gebyrsatsene er justert etter markedsvilkår og statlige avgifter og pålegg som har gitt vår leverandør kostnadsøkning.

 

Renovasjon

Målselv er medeier i et interkommunalt selskap for renovasjon, Senja Avfall IKS. Gebyrsatsene her er justert etter de generelle bestemmelsene i avtalen mellom Senja Avfall og kommunene: "selskapets kostnader skal dekkes inn ved salg av tjenester og produkter på markedsvilkår."

 

Feiing

Gebyrene for feiing og branntilsyn måtte justeres opp for i år, på grunn av høyere utgifter enn forventet. Det tidligere feiegebyret har ikke vært tilstrekkelig for å dekke de faktiske utgiftene. Dette er utgifter som er tilknyttet nødvendige innkjøp og oppgraderinger som gjør det enklere for feier å følge de nye brannforskriftene fra DSB.

 

 

Nedenfor er et eksempel for hvordan de kommunale avgiftene eks. mva vil være for 2020. I eksempelet har vi lagt inn en standard bolig på 100 kvm.

  2019 2020 Endring i kr.
Vann forbruksgebyr 2113 2043 - 70
Kloakk forbruksgebyr 3165 3005 - 160
Renovasjon helårsgebyr 2973 3071 + 98
Feiing 192 275 + 83
Sum standard bolig 8443 kr 8394 kr - 49
Slam 4m3 -> tømming 12 mnd 1894 2014 + 120

Hva dekker de kommunale avgiftene?

Kommunale avgifter skal beregnes etter prinsippet om selvkost. Det betyr at kommunen ikke kan kreve mer i betaling enn hva det faktisk koster kommunen å tilby tjenesten per driftsår. Alle kommuner i Norge må følge visse retningslinjer ved beregning av selvkost.

 

Gebyrinntektene til kommunen skal dekke alle drifts- og investeringsutgifter tilknyttet selvkost. For 2020 har vi et investeringsbudsjett på kr. 15 millioner for vann og avløp. Alle utgiftene skal være tilknyttet nødvendige oppgraderinger, vedlikehold, investeringer eller annet driftsutgifter for selvkostområdene.

 

Kommunen har ikke anledning til å tjene penger på tjenestene. Eventuelle overskudd skal avsettes til budne selvkostfond. Det betyr at disse inntektene er øremerket selvkostområdene. Ett overskudd fra ett enkelt driftsår skal tilbakeføres til brukerne i form av lavere gebyrer i løpet av en femårsperiode. En generasjon skal ikke subsideres neste generasjon, eller omvendt. Dette arbeidet gjøres i forbindelse med kommunens økonomiplan som fremstilles for politisk behandling hver desember.

 

Hvorfor er det ulike gebyrsatser i kommunene?

Enhver kommune har ulike utfordringer tilknyttet infrastruktur i dag. Mange kommuner har gamle ledningsnett og avløpsrør, som gjør at det kan bli veldig kostbart ved nødvendige utskiftninger. Noen kommuner har utvidede og komplekse renovasjonsordninger med kildesortering og gratis miljøstasjon, mens andre kommuner tilbyr kun lovpålagte renovasjonsordninger som gjenspeiles i rimeligere gebyrer.

På generelt grunnlag er gebyrsatsene for kommunale avgifter klart billigere i tett befolkede kommuner på grunn av stordriftsfordelene. Det er billigere driftskostnader for en kommune som har stor befolkningstetthet i sentrale strøk, sammenlignet med en langstrakt fjellkommune med spredt befolking, som Målselv.

Målselv kommune prøver å normalisere gebyrene hvert år, men dessverre er det slik at enkelte uforutsette utgifter til driften kan skape en viss ubalanse i gebyrsatsene. Vi prøver å ikke ha for store avvik per år, men innbyggerne må regne med at det kan oppstå endringer i kommunale avgifter fra år til år.

Oppgjør av kommunale avgifter ved eierskifte

Kommunale avgifter følger alltid eiendom, og ikke hjemmelshaver. Det betyr at de skal være upåvirket av et eierskifte.

Ved salg av en eiendom er det partene selv som må gjøre opp kommunale avgifter og eiendomsskatt mellom seg. Det er normalt at dette håndteres av eiendomsmegler eller advokat ved kontraktsmøte. Eventuelle restanser (ubetalte fakturaer) vil alltid følge eiendommen og vil da bli automatisk overført til den nye eieren av en eiendom dersom dette ikke er gjort opp ved overdragelsen.

Ved tinglysning av ny eier får kommunen beskjed fra Statens Kartverk om at det er nye hjemmelshaver og fakturamottaker. Merk at behandlingstiden hos Statens Kartverk kan ta tid, så vennligst send inn tinglysning i god tid før neste faktura.