Formålet med tjenesten er:

a) fremme psykisk og fysisk helse
b) fremme gode sosiale og miljømessige forhold
c) forebygge sykdom og skade

Hvilken kompetanse har helsesykepleier:

 • Forståelse for hvordan ulike faktorer av samfunnsmessig, miljømessig og personlig karakter skaper betingelse for helse.
 • Spesiell kompetanse i opplysnings-, veilednings- og rådgivningsvirksomhet for foreldre, barn, unge, grupper og lokalsamfunn.
 • Evne til å oppdage, støtte og veilede barn og unge som har behov for spesiell oppfølging pga sykdom, funksjonsnedsettelse, omsorgssvikt eller risiko for dette.
 • Samarbeidskompetanse med mange samarbeidspartnere i kommunen på individ- og systemnivå. Nærmeste samarbeidspartnere er lege, jordmor, fysioterapeut, barnehage- og skolepersonell, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og personell i barnevern.
 • Spesiell kompetanse på smittevern og vaksinasjonsarbeid.
 • Selvstendig rekvireringsrett for hormonell prevensjon (fra 16 år) og vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet.

Hva gjør helsesykepleier i skolehelsetjenesten:

 • Helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning – individuelt og i gruppe.
 • Vaksinasjon.
 • Samarbeid med foreldre, skole og andre aktuelle instanser. (Vi har taushetsplikt!)
 • Miljørettede tiltak – fokus på elevenes arbeidsmiljø.
 • ”Åpen dør” – være tilgjengelig for elevene, foresatte, ansatte.
 • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper.

Hver enkelt elev og foresatte, og lærer har i dag et større ansvar til å ta kontakt med helsesykepleier etter behov, fordi antall kontakter med elever i de ulike klassene er redusert. Helsesykepleier har dermed mindre muligheter til å ”oppdage” evt behov for oppfølging.

Program for skolehelsetjenesten i Målselv kommune finner du under aktuelle dokumenter til høyre på skjermen.

Angående til– og fraflytting

Foresatte må selv melde flytting til folkeregisteret. Samtidig må de gi beskjed til helsesykepleier på helsestasjon/skolehelsetjenesten om hvor de flytter og ny adresse.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har plikt til å føre journal med helseopplysninger. Dette skal bidra til en faglig forsvarlig oppfølging av barnet/eleven. Foresatte/eleven har som hovedregel rett til innsyn, samt kopi av journalen (må betales). Hovedregelen er at journalen skal overføres ved flytting til ny skolehelsetjeneste.

Helsetjenesten har plikt til å melde vaksinasjoner som er utført til det sentrale dataregisteret SYSVAK, utviklet av Statens helsetilsyn.

Når eleven er syk og trenger legebehandling, må dere kontakte fastlege eller legevakt:

Husk å få ny fastlege når du flytter til Målselv kommune

Dette kan gjøres på disse nettsidene: