Formålet med tjenesten er:

a) fremme psykisk og fysisk helse
b) fremme gode sosiale og miljømessige forhold
c) forebygge sykdom og skade

Hvilken kompetanse har helsesykepleier:

 • Forståelse for hvordan ulike faktorer av samfunnsmessig, miljømessig og personlig karakter skaper betingelse for helse.
 • Spesiell kompetanse i opplysnings-, veilednings- og rådgivningsvirksomhet for foreldre, barn, unge, grupper og lokalsamfunn.
 • Evne til å oppdage, støtte og veilede barn og unge som har behov for spesiell oppfølging pga sykdom, funksjonsnedsettelse, omsorgssvikt eller risiko for dette.
 • Samarbeidskompetanse med mange samarbeidspartnere i kommunen på individ- og systemnivå. Nærmeste samarbeidspartnere er lege, jordmor, fysioterapeut, barnehage- og skolepersonell, pedagogisk psykologisk tjeneste (PPT) og personell i barnevern.
 • Spesiell kompetanse på smittevern og vaksinasjonsarbeid.
 • Selvstendig rekvireringsrett for hormonell prevensjon (fra 16 år) og vaksiner i barnevaksinasjonsprogrammet.

Hva gjør helsesykepleier i skolehelsetjenesten:

 • Helseopplysning, undervisning, rådgivning og veiledning – individuelt og i gruppe.
 • Vaksinasjon.
 • Samarbeid med foreldre, skole og andre aktuelle instanser. (Vi har taushetsplikt!)
 • Miljørettede tiltak – fokus på elevenes arbeidsmiljø.
 • ”Åpen dør” – være tilgjengelig for elevene, foresatte, ansatte.
 • Tverrfaglig samarbeid, individuell plan og ansvarsgrupper.

Hver enkelt elev og foresatte, og lærer har i dag et større ansvar til å ta kontakt med helsesykepleier etter behov, fordi antall kontakter med elever i de ulike klassene er redusert. Helsesykepleier har dermed mindre muligheter til å ”oppdage” evt behov for oppfølging.

Angående til– og fraflytting

Foresatte må selv melde flytting til folkeregisteret. Samtidig må de gi beskjed til helsesykepleier på helsestasjon/skolehelsetjenesten om hvor de flytter og ny adresse.

Helsestasjons- og skolehelsetjenesten har plikt til å føre journal med helseopplysninger. Dette skal bidra til en faglig forsvarlig oppfølging av barnet/eleven. Foresatte/eleven har som hovedregel rett til innsyn, samt kopi av journalen (må betales). Hovedregelen er at journalen skal overføres ved flytting til ny skolehelsetjeneste.

Helsetjenesten har plikt til å melde vaksinasjoner som er utført til det sentrale dataregisteret SYSVAK, utviklet av Statens helsetilsyn.

Når eleven er syk og trenger legebehandling, må dere kontakte fastlege eller legevakt:

Husk å få ny fastlege når du flytter til Målselv kommune

Dette kan gjøres på disse nettsidene: