Barne-, ungdoms- og familiedirektoratet har utlyst tilskuddsordning som frivillige organisasjoner, private aktører og offentlige instanser kan søke på. Formålet med tilskuddsordningen er å motvirke og/eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom.

Målgruppen i tilskuddsordningen er barn og ungdom som er berørt av fattigdomsproblemer. Sammen med de berørte inngår deres familier i målgruppen når tiltaket retter seg mot kultur, fritids- og ferieaktiviteter.

Informasjon, rundskriv og veileder til tilskuddsordningen finnes på: http://www.bufdir.no/

Søknadsskjema finnes på https://www.bufdir.no/Tilskudd/Soke_om_tilskudd/Barnefattigdom/

Søknadsfristen er 8.desember 2017.

Kontaktperson i Målselv er asbjorg.utby@malselv.kommune.no eller 90207827.