Barnehagen har vært drevet siden 1977, og er kommunens nest eldste barnehage. Barnehagen har et fint uteområde med utfordringer tilpasset de ulike aldersgruppene. Vi har også, i samarbeid med foreldregruppa, opparbeidet en naturlekeplass i kort gangavstand fra barnehagen.

Olsborg barnehage har 4 avdelinger, med 19 ansatte fordelt på 17 stillingshjemler.
Vi har plass til 96 barn.

Kommunen har realfag og inkluderende barnehage og skolemiljø (IBS) som satsningsområder. Vi skal styrke vår kompetanse i å fremme trygge miljøer og forebygge mobbing. Vi legger stor vekt på språklig og sosial kompetanse. Dette innebærer at metodiske tilnærminger som fremmer barns utvikling på disse områdene, har høy prioritet. Barn i førskolealder er i en svært sensitiv periode når det gjelder språk. Ved bruk av rim og regler, fortellinger, lyd- og lytteleker, begreper og symboler, tilegner barna seg erfaringer som gjør dem bedre rustet for lese- og skriveopplæring i skolen.
Barn er sosiale individer fra fødselen av. De viser empati i samspill med andre barn, og ved å jobbe bevisst med sosial kompetanse, utvikles deres evne til prososiale handlinger. Selvkontroll og selvhevdelse er også viktige sider av dette, og sammen med lek, glede og humor legger dette et viktig grunnlag for barnas trivsel og utvikling i barnehagen.

Tidlig innsats og tverrfaglig arbeid har sterkt fokus i barnehagen.

Åpningstider

Mandag - Fredag: 07:15-16:30