Omsorgsstønad

Omsorgsstønad er kommunal betaling til pårørende eller frivillige omsorgsytere med omsorg for personer som har et stor omsorgsbehov på grunn av alder, funksjonshemming eller sykdom. Det skal være et særlig tyngende omsorgsarbeid.

gode hender

Har du et særlig tyngende omsorgsarbeid, kan du søke om omsorgslønn. Omsorgslønn skal gi deg en viss økonomisk kompensasjon for det omsorgsarbeidet du utfører. Kommunen avgjør om du får omsorgslønn og hvilket nivå lønnen skal ligge på.

Lover
Kommunen plikter å sørge for denne tjenesten. Det vil si at kommunen må bevilge midler til omsorgslønn på budsjettet. På den annen side vil den enkelte omsorgsyter ikke ha noen automatisk rett på å få omsorgslønn.

Du kan kontakte kommunen for å få hjelp til å søke om omsorgslønn. Både omsorgsyter og den hjelpetrengende selv kan søke om omsorgslønn.

Søknad
Søknadskjema finner du til høyre på skjermen under selvbetjening.

Saksbehandling
Kommunen skal innhente de opplysningene som er nødvendige for å avgjøre saken. Deretter fattes det et vedtak. Vanligvis får du en begrunnelse samtidig med vedtaket. Du får alltid en begrunnelse hvis det kan tenkes at du blir misfornøyd med vedtaket. Hvis begrunnelsen ikke følger med, kan du få den ved å henvende deg til kommunen innen klagefristen for vedtaket utløper.
 
Klageadgang
Både omsorgsyter og den hjelpetrengende kan klage på avgjørelsen. Det må klages innen en frist på fire uker fra du mottok vedtaket. Nærmere opplysning om klagebehandling framgår av vedtaket.

Informasjon om hvem du kan ta kontakt med finner du til høyre på skjermen.

Web levert av CustomPublish AS