Noen av ordførerens oppgaver:

Ordføreren er Målselvs fremste folkevalgte representant og kommunens ansikt utad. Han ivaretar alle større representasjonsoppgaver for kommunen.

En sentral oppgave for ordføreren er å arbeide for utvikling av kommunen, herunder bidra til næringsutvikling.

Ordføreren skal påse at kommunelovens § 4 om kommunal informasjon og offentlighetens regler følges opp. Dette for å sikre publikums rett til informasjon og innsyn i kommunal forvaltning.

Ordføreren sørger for innkalling til møter i kommunestyret og formannskapet. Ordføreren leder møtene i disse organer.
 
Ordføreren er kommunens rettslige representant jf kommunelovens §9
 
Ordføreren er tillitsmann for alle medlemmer i politiske organ, og bistår disse med veiledning og informasjon.

Ordføreren er bindeleddet mellom administrativt nivå (kommunedirektør) og politisk nivå i kommunen.
 
Noen av varaordførerens oppgaver:
 
Varaordfører er stedfortreder for ordføreren og tar over ordførerens funksjoner i forbindelse med avvikling av ferie, permisjon, sykdom eller lignende.