Etter dialog og innspill fra Statens vegvesen er det besluttet at E6 skal inkluderes i reguleringsplanen. I kunngjøring av oppstart fra 07.09.2018 viser kartet planavgrensning identisk med gammel reguleringsplan for området med planID: 19240025.

Målselv kommune har mottatt tegning av vegløsning som skal legges til grunn i utarbeidelse av reguleringsplanen, se tegning med E6 i margen til høyre. For å få med hele veganlegget og nødvendig grøftearealer fra foreslått løsning fra Statens vegvesen er det behov for noen mindre justeringer av planavgrensningen, se Utvidet planområde i margen til høyre hvor endringen er markert i rødt.

Utvidet planområde går over forsvarsformål i områderegulering Bardufoss leir og Bardufoss flystasjon planID 19242011001 og Forsvarsbyggs eiendom gnr/bnr 53/10. Det er vurdert at endringene er i tråd med vedtak sak 39/2018. Endringene omfatter veganlegg og grøfter som allerede eksisterer i dag og utgjør ikke behov for ytterligere utredning. Hele veganlegget og grøfter ligger utenfor Forsvarets inngjerdede område.


For merknader ta kontakt med Målselv kommune på postmottak@malselv.kommune.no eller saksbehandler Marie Hansen marie.hansen@malselv.kommune.no, telefon 45 47 44 53.