Målselv kommune melder oppstart for arbeid med detaljregulering av Rustahøgda. Formålet med planarbeidet er å sikre en god fremtidig arealbruk på området med hensyn til trafikksikkerhet og universell utforming, tilgang til ulike anlegg, areal til nye aktiviteter, parkeringsløsninger, busstopp og tilrettelegging av uteområder for egenorganiserte aktiviteter og møteplasser.

Gjeldende reguleringsplan for Rustahøgda ble vedtatt i 1998. Siden den gang er det gitt en del dispensasjoner fra planen og det har skjedd store endringer på området. Arbeid med ny reguleringsplan skal sikre god prosess før det gjøres endelig vedtak om arealbruken på området. Arbeidet skal gjennomføres i henhold til plan og bygningslovens kapittel 12, som detaljregulering jfr. §12-3.

Grunneiere, aktører på området og naboer blir varslet direkte.

Frist for innspill til oppstartsvarselet er satt til 08.10.2018

Merknader og innspill til planarbeidet sendes til Målselv kommune, kommunehuset, 9321 Moen eller via epost til postmottak@malselv.kommune.no. Marie Hansen er kontaktperson i arbeidet og kan kontaktes på marie.hansen@malselv.kommune.no eller 454 74 453.