Skatter og avgifter

Skattesystemet omfatter en rekke ulike skatter og avgifter. Skattene og avgiftene skal dekke fellesskapets utgifter i bunn, og de skal være et middel til økonomisk utjevning mellom borgerne

Det offentliges ansvar i forhold til skatt er todelt. Kommunen har ansvar for skatt, skattetrekk og arbeidsgiveravgift til det offentlige mens den statlige institusjonen Skatteetaten har ansvar for ligningen.

I venstre meny vil du finne informasjon om priser på kommunale tjenester og eiendomsskatt i Målselv kommune.

Når det gjelder innkreving av skattekrav/arbeidsgiveravgift  som ikke er betalt ved forfall, gjøres dette med hjemmel i Skattebetalingsloven. Skatteoppkrever har særnamskompetanse og kan ilegge utleggstrekk i lønn og foreta utleggsforretninger. Både utleggstrekk og utleggsforretning vil gi betalingsanmerkning.

Eiendomsskatt og andre kommunale krav innfordres etter inkassoloven.

Web levert av CustomPublish AS