Hovedopptaket gjelder fra nytt barnehageår i uke 33.
Barnehageåret 2023 - 2024 er fra 14.08.23 - 11.08.24.
Oppstartsdato fastsettes ut ifra ønsket oppstartsdato og barnehagens kapasitet. 
Målselv kommune tilbyr 50 % og 100 % plass.
Ved tildeling av barnehageplass vil den beholdes frem til uke 32 det året barnet begynner på skolen, eller til plassen sies opp.​​

Disse må søke hovedopptaket

 • Barn som ikke har barnehageplass i Målselv kommune.
 • Barn som har plass pr. i dag, men som ønsker en annen type plass eller som ønsker å bytte barnehage.

Kriterier for å ha rett til barnehageplass

 • Barn som fyller 1 år senest innen utgangen av august det året det søkes om barnehagenplass, har når det søker innen frist for hovedopptaket 1.mars, rett til barnehageplass fra august jf. barnehageloven § 16.
 • Barn som fyller 1 år innen 1.desember, og søker innen frist for hovedopptaket 1.mars har rett til barnehageplass innen utgangen av den måneden barnet fyller 1 år  jf. barnehageloven § 16.
 • Målselv kommune har en barnehagegaranti der barn som er født før fristen for hovedopptaket, og søker plass innen fristen, får plass i barnehagene følgende barnehageår.
 • Bosatt i Målselv kommune, eller skal flytte til Målselv kommune i nærmeste fremtid.

Slik søker du barnehageplass

For å søke barnehageplass i Målselv kommune, logger du deg inn i Foresattportalen
Her har du mulighet for å velge bokmål, nynorsk eller engelsk som språk.

 • Vi anbefaler deg å velge flere barnehager i søknaden. Dette er fordi alle ikke vil kunne få førstevalget sitt oppfylt.
 • Du skal sende inn en søknad pr. barn.
 • Velg type plass (100 % eller 50 %)
 • Oppgi ønsket startdato
 • Eventuelle vedlegg til søknaden må sendes inn til Målselv kommune innen 3.mars 2023.

Søknader som kommer inn etter frist for hovedopptaket 1.mars, vil bli behandlet måneden før ønsket oppstart.
 

Saksgang opptak

Etter at fristen for hovedopptaket har passert, har alle barnehagene et felles opptaksmøte. 
Barnehageplasser fordeles ut ifra kapasiteten i den enkelte barnehage. 
Når barnehagene har tildelt plasser, sendes svarbrev ut i Digipost til foresatte. 
Foresatte må svare på tildelingen elektornisk.

Barnehagene tildeler plasser utenom hovedopptaket ved ledig kapasistet.
Søknader utenfor hovedopptaket behandles måneden før ønsket oppstartsdato. 
Svar sendes ut elektonisk via Digipost. 

Klagerett

I hovedopptaket kan du klage hvis du har søkt om barnehageplass innen søknadsfristen 1.mars. Du kan også klage på eventuelle senere opptak i løpet av barnehageåret hvis barnet ditt har rett til prioritet ved opptak jf. Barnehageloven § 18.

Rett til begrunnelse
Hvis barnet ikke får sitt 1. eller 2. ønske av barnehage oppfylt, kan du be om en skriftlig begrunnelse for hvorfor barnet ditt ikke har fått ønsket barnehageplass.

Klagerett
I hovedopptaket kan du klage hvis barnet ditt ikke har fått sitt 1. eller 2. ønske oppfylt. 
 
Klagefrist
Klagefristen er tre uker fra du har mottatt svaret på barnehagesøknaden.

Klagen
Klagen må være skriftlig, den må nevne den avgjørelsen det klages over og de grunner klagen støtter seg til.
Klagen sendes til Målselv kommune.

Hvis du får medhold i klagen, skal barnet ditt tilbys første ledige plass etter at barn med prioritet jf. Barnehageloven § 18 er tilbudt plass.
Hvis du ikke får medhold i klagen, sender Målselv kommune  klagen til kommunens klagenemd.

Hvis du har søkt barnehageplass utenom hovedopptaket, har du ikke klagerett.

 

Si opp barnehageplass

For å si opp barnehageplassen i Målselv kommune, logger du deg inn i Foresattportalen

 • Velg riktig barn
 • Velg dato for siste dag i barnehagen

Jf. Målselv kommunes vedtekter for kommunale barnehager § 2 er det er en måneds oppsigelsestid, gjeldene fra den første i påfølgende måned. 

 

Dersom du har behov for hjelp, kan du henvende deg til barnehagemyndighet i kommunen.