Valgstyret for stortingsvalget og sametingsvalget

Medlem

Parti

E-post

Tlf

Bengt-Magne Luneng

SP

bmluneng@hotmail.com

40496970

Anneli Anfeltmo

SP

anfeltmo@gmail.com

90628405

Odd-Artur Larsen

SP

oddarthur.larsen@gmail.com

 99408950

Kristen Kufaas Sørgård

AP

kksorgard@outlook.com

40029560

Siri Marie Sandbakken

AP

siri_marie@live.no

48216261

Roar Sollied

V

roar.sollied@tromsfylke.no 

90612324

Martin Nymo

H

martin.nymo@stendi.no                 

90103998

 

Varamedlem SP`s liste

Parti

E-post

Tlf

Petter Karlsen

SP

pttr.ka@gmail.com

95948864

Yvonne Barnung Østgaard

Sp

yvole@online.no

95087712

Jørgen Nymo Granheim

SP

jornym@gmail.com

97565950

Bengt Ove Aspmo

SP

baspmo@gmail.com

99567636

Ole Kvien Vorhaug

SP

ole.vorhaug@gmail.com            

97977044

Kristel Sørgård

SP

kristelsorgard@yahoo.no

47327841

 

Varemedlem AP/V liste

Parti

E-post

Tlf

Nils Ole Foshaug

AP

nils.foshaug@malselv.kommune.no

99163880

Arild Braathen

AP

arild.braathen@rs.no

91382122

Kari Alterskjær

AP

karikari_a@hotmail.com

99429769

Henrik Stangnes

AP

henrikstangnes@hotmail.com

46839409

Ragnhild Furebotten

AP

ragnhild@furebotten.com

 90920431

 

Varamedlem H`s liste

Parti

E-post

Tlf

Mathias Nymo

H

mathiasnymo@hotmail.com              

45219405

 

Stemmekretser og åpningstider på valgdagen

Her kan du stemme på valgdagen

Karlstad – Karlstad Skole, Mandag 13. sept. fra kl. 1000-1900

Moen – Olsborg skole, gymsalen, Søndag 12. sept. fra kl. 1400-1900 , og Mandag 13 sept. fra kl. 1000-1900

Fagerlidal – Bardufosshallen, Søndag 12. sept fra kl. 1400-1900, og Mandag 13. sept. fra kl. 1000-1900

Bakkehaug – Bakkehaug Samfunnshus, Mandag 13 sept. fra kl. 1000-1900

Bjørkeng – Gimlehallen Søndag 12. sept. fra kl. 1400-1900, og Mandag 13. sept. fra kl. 1000-1900

På valgdagen kan du stemme i alle valgkretsene hvis du er manntallsført i Målselv kommune.

 

Husk legitimasjon

Det er ikke nødvendig å ta med valgkort for å stemme, men du må ta med legitimasjon.

Legitimasjonen må inneholde navn, fødselsdato og bilde. Eksempler på legitimasjon er pass, førerkort og bankkort med bilde.

Les mer om legitimasjon og valgkort her.

Tidligstemming

Du kan tidligstemme fra 1. juli til og med 9. august 2021, dersom du ikke har mulighet til å stemme innenfor den ordinære perioden for forhåndsstemmegivning, og heller ikke på valgdagen.

Stemme hjemme

Velgere som på grunn av sykdom eller uførhet ikke kan stemme i et valglokale, kan søke om å forhåndsstemme hjemme. 

Du kan søke om, eller be om å stemme hjemme på følgende måter:

E-post: postmottak@malselv.kommune.no

Sende skriftlig søknad til: Målselv kommune, Mellombygdveien 216, 9321 Moen

Eller ringe til:

Tlf. 934 68 890

Tlf. 452 82 533

Tlf: 77 83 77 00, servicekontoret

Slik stemmer du hjemme

Forhåndsstemming

10. august starter den ordinære forhåndsstemmegivningen.

Du kan forhåndsstemme på følgende steder:

Kommunehuset, Mellombygdveien 216, 9321 Moen

 • Mandag – fredag - 10. august - 10. september - kl. 09:00 - 15:00
 • Fredag 27. august - kl. 15:00 - 21:00
 • Søndag 29. august - kl. 15:00 - 21:00
 • Mandag 30. august - kl. 15:00 - 19:00

Maukstadmoen leir, Takvassveien 63, 9334 Øverbygd

 • Mandag 23. august - kl 16:00 - 21:00
 • Tirsdag 24. august - kl. 16:00 - 21:00

Istindportalen, Heggelia Kapellveien 2, 9325 Bardufoss

 • Onsdag 25.august - kl. 16:00 - 21:00
 • Torsdag 26. august - kl. 16:00 - 21:00

Øverbygd syke- og omsorgssenter

 • Mandag 30. august - kl. 10:00 - 13:00

Bardufoss vgs, Rustadhøgda

 • Tirsdag 31. august - 10:00 - 13:00

Målselv syke- og aldershjem

 • Onsdag 1. sept. - kl. 10:00 - 12:00

Stemme i utlandet, på Svalbard og Jan Mayen

Velgere som ikke har mulighet til å avgi sin stemme i Fastlands-Norge i stemmeperioden kan forhåndsstemme i utlandet, på Svalbard eller på Jan Mayen.

Velgere som er bosatt i utlandet, eller som oppholder seg midlertidig i utlandet, kan forhåndsstemme hos utenriksstasjoner eller stemmemottakere som er oppnevnt av Sysselmannen på Svalbard og av Valgdirektoratet. Velgere som ønsker å stemme fra utlandet må sikre at de har stemmerett og er innskrevet i manntallet.

Forhåndsstemming fra og med 1. juli

Forhåndsstemmeperioden utenriks er fra og med 1. juli til og med den nest siste fredagen før valget. På Svalbard er forhåndsstemmeperioden fra og med 1. juli, men det er Sysselmannen som avgjør hva som er siste frist for å forhåndsstemme.

Velgere er selv ansvarlig for å stemme så tidlig at stemmen kommer frem til riktig kommune senest kl. 17 dagen etter valgdagen for å telle med i oppgjøret. Det er derfor viktig å stemme så tidlig at stemmen kommer frem i tide med normal postgang.

Det brukes ikke valgkort ved forhåndsstemmegivningen i utlandet. Det eneste velgeren trenger å ta med er legitimasjon.

Hvor er det mulig å forhåndsstemme?

Det er mulig å forhåndsstemme på de fleste norske utenriksstasjoner, det vil si ambassader, generalkonsulater og konsulater, og hos stemmemottakere oppnevnt av Sysselmannen på Svalbard og av Valgdirektoratet.

En rekke generalkonsulater og konsulater er honorære representanter for Norge uten norskspråklig personell. Kontortiden varierer og kan være begrenset til få timer og dager i uken. Velgere som ønsker å stemme der, oppfordres derfor til å kontakte konsulatene på forhånd for å avtale tid for forhåndsstemming.

Velgere i utlandet, som ikke kan oppsøke en stemmemottaker, kan selv sende stemmen sin til hjemkommunen i Norge i et brev, såkalt brevstemmegivning.

 

Valgkortet blir digitalt

Ved det kommende stortings- og sametingsvalget får du tilsendt valgkortet ditt digitalt.

Valgkortet blir digitalt

Hvem har stemmerett? Står du i manntallet?

For å kunne stemme ved stortingsvalget 2021 må du ha stemmerett og være innført i manntallet. 

Du har stemmerett ved stortingsvalget 2021 dersom oppfyller disse fire kriteriene:

 • Er norsk statsborger
 • Har fylt 18 år innen utgangen av 2021
 • Er, eller har vært, registrert i folkeregisteret som bosatt i Norge
 • Ikke har mistet stemmeretten etter Grunnloven § 53

Ansatte i diplomatiet eller konsulatvesenet og deres husstand har stemmerett selv om de ikke oppfyller bosettingskriteriet. 
For å stemme i Målselv på valgdagen må du være innført i manntallet i Målselv. 

Er du innført i manntallet?

Manntallet er en oversikt over alle som har stemmerett i kommunen. 

Alle med stemmerett føres automatisk inn i manntallet i den kommunen der de er registrert i folkeregisteret som bosatt per 30. juni i valgåret.

Dersom du flytter til en annen kommune etter 30. juni i valgåret, er du fortsatt registrert i manntallet og har stemmerett i den kommunen du flyttet fra.
 

Hva om jeg bor i utlandet ?

Hvis du er bosatt i utlandet, men har vært registrert i folkeregisterett i Norge noen gang i løpet av de siste 10 årene, føres du automatisk inn i manntallet i den kommunen du vært registrert som bosatt da du flyttet fra Norge.

Dersom du ikke har vært registrert bosatt i Norge de siste 10 årene, må du søke om å bli ført inn i manntallet i den kommunen du sist var folkeregistrert.
 

Slik søker du om å bli innført i manntallet

 • Ved å skrive under på omslagskonvolutten som benyttes ved forhåndsstemmegivning utenriks.
 • Dersom du forhåndsstemmer i Norge eller ikke benytter deg av den nevnte omslagskonvolutten, må du søke særskilt. Dette kan gjøres ved å fylle ut skjema for innføring i manntallet (PDF, 103KB) eller i et vanlig brev. Velger du å skrive et vanlig brev, må du få med de opplysninger det spørres om i skjemaet.

Søknaden skal sendes til valgstyret i kommunen der du sist var registrert bosatt i Norge. Søknaden må være kommet frem til valgstyret innen 14. september kl. 17.00 for å kunne bli innvilget. 
Søknad om innføring i manntallet i Målselv kommune kan sendes med post eller e-post til valgstyret i Målselv.

Postadresse:

Målselv kommune, valgstyret
Mellombygdveien 216
9321 Moen
E-postadresse: postmottak@malselv.kommune.no 

Hvordan sjekker jeg om jeg står i manntallet

Manntallet legges ut til offentlig ettersyn i starten av juli. Da kan du som velger kontrollere egne opplysninger og eventuelt klage dersom det er feil i manntallet. 

Det kretsvise manntallet for Målselv kommune ved stortings- og sametingsvalget 2021, legges ut på følgende steder:
01. Karlstad - Coop Prix Olsborg
02. Moen - Coop Prix Olsborg
03. Fagerlidal - Coop Extra Midt-Troms, Bardufoss
04. Bakkehaug - Jonas Sandmos Eftf. (Joker, Rundhaug)
05. Bjørkeng - Coop Prix Øverbygd

Sametingavalget 

For å kunne stemme ved sametingsvalget, må du være registrert i Sametingets valgmanntall.

Les mer på sametinget.no

Mer informasjon om valget

se valg.no for flere oppsysninger om valget i 2021

Regjeringen.no
Valgloven
Valgforskriften

Smittevernveileder for gjennomføring av valget

For at kommunene skal ha verktøyene de trenger til å gjennomføre valget samtidig som de ivaretar smittevernet, legger regjeringen frem forslag til midlertidige lovendringer. Forslaget skal legge til rette for at alle kommuner kan gjennomføre valget på en trygg og god måte, selv om både velgere og valgmedarbeidere skulle være syke eller i karantene.

Smittevernveilederen er utarbeidet for å kunne samsvare med de foreslåtte lovendringene. Dette gjelder i hovedsak hvordan velgere i isolasjon og karantene skal stemme. Smittevernveilederen vil på disse punktene måtte ansees som midlertidig inntil Stortinget har behandlet forslagene. Veilederen vil da bli oppdatert.

Oppsummering av innholdet i veilederen

 • Valget kan gjennomføres
 • Ingen syke kan være i stemmelokalene, men det skal tilrettelegges for at alle får stemt
 • Kontaktreduserende tiltak i alle ledd for å sørge for god avstand
 • Kommunene må sørge for godt renhold og god hygiene

Se regjeringens nettsider for mer informasjon om forslag til midlertidige lovendringer og lenke til smittevernveilederen.

Troms og Finnmark fylkeskommune - innleverte listeforslag

Det er fremdeles de opprinnelig 19 fylkene som utgjør de 19 valgdistriktene.

Det betyr at Troms og Finnmark fylke har to ulike valgdistrikter, Troms og Finnmark.

11 representanter totalt fra Troms og Finnmark

Totalt skal det velges 169 stortingsrepresentanter.

 • Troms: 6
 • Finnmark: 5

 

Innleverte listeforslag 2021

Innleverte listeforslag i Troms 

Innleverte listeforslag i Finnmark

 •