Det ble fattet slikt vedtak: Målselv kommune vedtar detaljreguleringsplan for Øverli felt OT4 og G4, planident 19242017001, jamfør plan- og bygningsloven § 12-12.

En reguleringsplan er juridisk bindende for fremtidig arealbruk i området.

Vedtaksdokumentene finnes i margen til høyre under fanen "Aktuelle dokumenter" og er i tillegg tilgjengelig på Kommunehuset.

Kommunestyrets vedtak om reguleringsplan kan påklages jf. Plan- og bygningslovens (PBL) § 1-9. Frist for å klage er 3 uker fra det tidspunkt underretning om vedtak er kommet fram til vedkommende part, jf. Forvaltningslovens kap VI. Eventuelle krav om erstatning eller innløsning etter PBL §§ 15-2 og 15-3 må fremsettes senest 3 år etter denne kunngjøring.

Alle berørte høringsparter blir varslet ved egen ekspedisjon.