Formålet med ordningen er å motvirke eller dempe konsekvensene av fattigdom blant barn og ungdom. Målgruppen er barn og unge berørt av fattigdomsproblemer. Offentlige instanser, private aktører og frivillige organisasjoner kan søke om støtte.

Informasjon, rundskriv, veileder og søknadsskjema til tilskuddsordningen finnes:

https://bufdir.no/Tilskudd/Aktuelt/Nasjonal_tilskuddsordning_for_inkludering_for_inkludering_av_barn_i_lavinntektsfamilier___utlysning_for_2019

Søknadsfristen er 10.desember 2018.

Kontaktperson i Målselv er asbjorg.utby@malselv.kommune.no eller 90207827.