Før dere kan søke elektronisk må eleven være innmeldt til skolen. Frist for innmelding er 1. februar.

SFO plass søkes til hver enkelt skole. Rektor ved skolen er opptaksmyndighet, og etter hovedopptak er foretatt så blir samtlige søkere tilskrevet.

Får du avslag på søknaden, kan du klage på vedtaket innen en frist på tre uker fra du mottok vedtaket. Klagen sender du til den instansen som har gjort vedtaket. I klagen skal du angi hva du ønsker endret i vedtaket og begrunne dette. Kommunen vil kunne gi deg veiledning. Klageinstans er kommunens egen klagenemnd. Før klagen sendes dit, skal den instansen i kommunen som fattet vedtaket, vurdere om det er grunn til å endre det. Hvis vedtaket opprettholdes, vil saken gå videre til den kommunale klagenemnda.

SFO er sommerstengt i uke 28, 29, 30 og 31

Kontakt skolen eleven går på for ytterligere informasjon.

Skoleruta finner du under "Relaterte artikler"