Det er ca 80 unger som til daglig har sitt virke i oppvekstsenteret. Oppvekstsenteret ligger i Øverbygd/ Skjold som er et tettsted øverst i Målselv kommune.

Oppvekstsentret har felles satsingsområde med fokus på grunnleggende ferdigheter og sosial kompetanse,  og vi er også opptatt av at elevene gjennom året skal få erfare ulike former for friluftsliv.

Litt om de ulike avdelingene:

Barnehagen er en 3 avd. barnehage. To avdelinger, Ruten og Mauken, ligger i selve oppvekstsenteret, mens den tredje avdelingen, Kalvhauet, ligger i et eget hus.
Barnehagen har plass til 60 ressurser fordelt på de 3 avdelingene.
Åpningstid: 07.00- 16.15

Skolen er en fådelt 1.-10 skole. Skolen har de senere årene hatt fokus på lese- og skriveferdigheter samt realfag. Dette ser vi nå positive resultater av. Vi jobber også mye med tilpasset opplæring og med fokus på organisering av undervisning.
I tillegg har vi kroppsøving og friluftsliv som et viktig varemerke. Mellomtrinn og ungdomstrinn er ute i fjellet med overnatting høst og vinter. Vi er godt rustet på IT-fronten og skolen er aktive brukere av fronter. Alle klasserom er tilknyttet internett med egne prosjektører.