Hva er en meddommer? 

Meddommer (lekdommer) er en ikke juridisk utdannet person som sammen med en fagdommer er med på å ta avgjørelser i rettssaker. Det er ikke noe krav til meddommerens faglige bakgrunn. Dette fordi en tiltalt skal "dømmes av sine likemenn". 
De fleste rettssaker varer fra én til tre dager, selv om enkelte saker kan vare noe lengre. 
Meddommere blir valgt for en periode på fire år (01.01.25 - 31.12.28)

Kommunestyret vedtar hvem som velges til meddommere. 

Hvem kan bli meddommer?

Lovverket stiller krav til hvem som kan velges til meddommer. Noen av disse kravene er at

 • du er folkeregistrert i Målselv kommune
 • du er over 21 år og under 70 år ved valgperiodens start 01.01.2025
 • du snakker og forstår norsk
 • du er statsborger i Norge eller et annet nordisk land, eller har stått innført i folkeregisteret som bosatt i Norge de tre siste årene
 • utvalget skal bestå av like mange kvinner og menn
 • utvalget skal ha en allsidig sammensetning, slik at det best mulig representerer alle deler av befolkningen

Se krav til vandel og hvilke stillinger du ikke kan ha i domstolloven §70-72

Hva er et skjønnsmedlem?

I hvert fylke skal det være et utvalg av skjønnsmedlemmer som oppnevnes av fylkestinget etter forslag fra tingretten og kommunestyret.

Både jordskifteretten, tingretten og lagmannsretten kan ha behov for skjønnsmedlemmer. Utvalget med skjønnsmedlemmer er felles for lagmannsretter, tingretter og jordskifteretter.

Skjønnsmedlemmer brukes i spesielle saker hvor det skal utøves skjønn, for eksempel verdifastsettelse av fast eiendom i forbindelse med en ekspropriasjonssak. Disse sakene reguleres av skjønnsprosessloven.

Skjønnsmedlemmer bør ha en spesiell fagkompetanse innenfor for eksempel landbruk, skogbruk, byggfag, eiendomsvurderinger (takstmenn, eiendomsmeglere), regnskap, økonomi, revisjon og helse.

Det er ingen øvre aldersgrense for vervet som skjønnsmedlem, men de bør helst være yrkesaktive, og de bør være i stand til delta på befaring, i enkelte saker i ulendt terreng. Med bakgrunn i domstolenes arbeidsmåter, er det også en fordel om skjønnsmedlemmene har en viss digital kompetanse. 

Rettigheter

Vervet som meddommer er en samfunnsplikt. Dette innebærer blant annet at du normalt får fri fra ordinært arbeid for å utføre vervet. Medfører vervet tapt arbeidsfortjeneste, får du erstatning for legitimert tap. 
Du kan lese mer om økonomisk kompensasjon på Norges domstoler sine nettsider.

Slik søker du

Vil du bli meddommer? søk her

Eller du kan send epost til postmottak@malselv.kommune.no 

Vi trenger disse opplysningene om deg som vil bli meddommer:

 • fullt navn
 • adresse, postnummer og sted
 • postadresse dersom den ikke er den samme som bostedsadresse
 • fødselsdato (dd.mm.åååå)
 • mobiltelefonnummer
 • epostadresse (privat)
 • yrke (utdannelse)
 • stillingstittel (nå)

For skjønnsmedlemmer og jordskifte-meddommere trenger vi i tillegg følgende opplysning:

 • Hva er du særlig kyndig i?

Jordskifteretten gir følgende eksempler på fagkompetanse: 

 • gårdbruker
 • skogbruker
 • entreprenør
 • arealplanlegger
 • eiendomsmegler
 • veg/vegplanlegging
 • regnskap
 • takst av eiendom/bygg
 • offentlig ansatte

Er det noe du lurer på så kan du sende en epost til postmottak@malselv.kommune.no