Skjema A-Å


A
Andre miljøtilskudd i landbruket - Søknad
Avkjøring fra fylkes- og europaveg - Søknad
Avkjørsel eller dispensasjon fra byggegrense, kommunale veger - Søknad
Avstandserklæring

B
Barnehage - Ny plass, endring/overføring og oppsigelse (KF-467)
Barnehage - Ny plass, endring/overføring og oppsigelse (KF-467B)
Barnehagesøknad 2018/2019 - ny plass, endring, overføring og oppsigelse
Barnehagesøknad 2019 / 2020- ny plass
Bestilling av forenklet situasjonskart med naboliste
Bestilling av kart
Blanketter bygge- og delingssøknader
Bruk av skoler, barnehager ol til overnatting - Søknad
Bygdeutviklingsmidler - Søknad
ByggSøk

D
Deling av grunneiendom og/eller rekvisisjon av oppmålingsforretning
Dispensasjon fra byggegrense, fylkes- og europaveg - Søknad
Dispensasjon, jfr plan- og bygningsloven kap 19 - Søknad

F
Fordeling av sameieandeler ved seksjonering
Forenklet situasjonskart med naboliste / kartutsnitt (KF-335)
Fritak fra renovasjonsordningen - Søknad
Fullmakt ifbm en matrikkelenhet

G
Gravemelding PDF document ODT document
Grunneiendommen uten deling / grensepåvisning etter målebrev (KF-282)
Grunneiendommen uten deling/grensepåvisning etter målebrev

I
Individuell plan - Søknad
Innmelding av elever 1. årstrinn 2018/2019
Innrapportering av anleggsplaner

K
Kartbestilling (KF-275)
Kommmunal bolig - Søknad
Krav om sammenslåing av tinglyste matrikkelenheter

L
Lage eget kart
Ledsagerbevis - søknad

M
Melding om hogst i vernskog
Motorferdsel i utmark og vassdrag (KF-195)

N
Næringsfond - Søknad

P
Pleie- og omsorgstjenester - Søknad
Produksjonstilskudd i landbruket

R
Regionalt miljøprogram til miljøtiltak i landbruket
Rekvisisjon av oppmåling
Rekvisisjon av oppmåling unntatt byggesaksbehandling

S
Salgsbevilling for alkohol - Søknad
Salgsbevilling for alkohol (KF-124)
Seksjonering - Søknad PDF document ODT document
Serverings- og/eller skjenkebevilling - Søknad
Serverings- og/eller skjenkebevilling (KF-123)
SFO søknadsskjema
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende - Søknad
Skjenkebevilling - enkelt anledning/ambulerende (KF-112)
Skjenkebevilling - Søknad
Skjenkebevilling (KF-423)
Spørsmål til spørretimen (KF-150)
Spørsmål til åpen talerstol/spørretimen
Søk og bestill hos biblioteket
Søknad om dispensasjon for motorferdsel - Skuterdisp
Søknad om idrettsfunksjonell forhåndsgodkjenning PDF document ODT document
Søknad om redusert foreldrebetaling
Søknad om sosislhjelp og sosiale tjenester i NAV
Søknad om spesielle miljøtiltak i jordbruket (SMIL)
Søknad på stilling
Søknad på stilling (KF-405B)

T
Tidligpensjon til jordbrukere - Søknad
Tilskudd til avløsning ved ferie og fritid - Søknad
Tilskudd til drenering av jordbruksjord - Søknad
Tilskudd til tilpasning av egen bolig - Søknad
TT-kort - søknad

U
Utslippssøknad

V
Voksenopplæringen - Søknad PDF document ODT document
Web levert av CustomPublish AS