Innbyggerforslag

Det er mulig å ta direkte kontakt med de folkevalgte for å gjøre avtaler om møter. Ved ønske om å presentere noe for frikjøpte politikere, kan ordfører kontaktes. Ordfører er frikjøpt på full tid.

Innspill til enkeltsaker som skal til politisk behandling må sendes skriftlig til ordfører/kommunedirektør. Innspillene må sendes skriftlig fordi de skal kopieres og legges ved saken slik at alle får tilgang til samme informasjon i forkant av den politiske behandlingen.

Innbyggerinitiativ innebærer at kommunens innbyggere har rett til å fremme forslag til kommunestyret om forhold som gjelder kommunens virksomhet. Initiativet må gjelde områder der kommunen kan engasjere seg eller har beslutningsmyndighet. Formålet med innbyggerinitiativ er at innbyggerne i en kommune eller et fylke skal ha mulighet til å sette nye saker på den politiske dagsorden.

Kommunal- og regionaldepartementets veileder om innbyggerinitiativ.

I linken under kan du fremme innbyggerinitiativ elektronisk.

https://minsak.no/

Spørretimen - Åpen talerstol

  1. Umiddelbart før kommunestyrets møter settes, gjennomføres det inntil 20 minutter offentlig spørretid i møtesalen.
  2. Spørretiden utløper når det ordinære kommunestyremøte settes.
  3. Alle personer bosatt i Målselv kommune kan stille spørsmål. Kommunestyrets medlemmer kan selv ikke delta som spørrere.
  4. Rettes spørsmålet til kommunestyret avgjør ordføreren, eventuelt i samråd med gruppelederne, hvem som skal svare.
  5. Spørsmål skal være innlevert skriftlig til ordføreren innen kl. 12.00 en uke før møtedagen.
  6. Spørsmålene skal gjelde kommunale forhold.
  7. Etter at spørsmålet er blitt besvart, gis det adgang til 2 korte replikker mellom spørrer og den som svarer på spørsmålet (2-3 min).
  8. Oppstår det tvil om tolkningen av disse retningslinjer, avgjør møtelederen spørsmålet.
  9. Spørsmål og svar tas inn i protokollen.

Elektronisk skjema for innsending av spørsmål:

klikk her

Høringer

Høringer
Det er et grunnleggende demokratisk prinsipp at den som særlig berøres av en offentlig beslutning, skal høres. Høring er prosessen, der den offentlig instansen ber berørte parter i saken om en skriftlig uttalelse, før det fattes en beslutning. I kommunene er høringer om reguleringsplaner, bebyggelsesplaner og kommuneplaner, lovregulert i forvaltningslovens § 16 og i plan - og bygningsloven §§ 27 og 28. I tillegg kan høringer gjennomføres uten særskilt lovhjemmel både etter politisk og administrativt initiativ.

Hvem kan delta?
I lovpålagte høringer opplyses det om hvem som er formelle høringsinstanser/parter. Dersom høringen ikke er lovpålagt, er den i utgangspunktet åpen for alle. Spesielt berørte parter kan oppfordres til å delta.

Hvor finner jeg høringsplanen?
På denne siden finner du alle typer planer som kommunen har lagt ut til offentlig ettersyn (høringer). Målselv kommune annonserer som oftest dette i lokale aviser i forkant. Planene legges også ut på kommunehuset.

Se også vedtatte Arealplaner