Ingen husholdninger skal betale mer enn 6 prosent av inntekten sin for en barnehageplass, kostpenger kommer i tillegg.
Husholdninger med en samlet inntekt før skatt som er lavere enn 550 000 kroner per år, kan søke om redusert foreldrebetaling.

Husholdninger med en samled inntekt på under 615 590 kr, kan søke om 20 timer gratis kjernetid for barn over 2 år.


Søknad
Det må søkes om redusert foreldrebetaling og gratis kjernetid før hvert barnehageår.
Dette gjøres i Visma Flyt Barnehage, samme plass som man søker barnehageplass:
Visma Flyt Barnehage - Målselv  

Skattemeldingen fra året før er som hovedregel grunnlaget for beregningen. Dine opplysninger hentes direkte fra Skatteetaten når du søker.
Hvis husholdningens inntekt er vesentlig endret fra forrige år, laster du opp dokumentasjon på dette som et vedlegg i søknaden. Slik dokumentasjon kan for eksempel være en bekreftelse på at du er student, arbeidsavtale, vedtak fra NAV m.m.

Søknadsfrist
Det er ingen søknadsfrist for søknad om redusert foreldrebetaling, endringer i husstandens inntekt kan skje når som helst. For å være sikret at søknader er behandlet før nytt barnehageår må søknaden være hos kommunen innen juli.
Det er ikke mulig å søke før man har fått barnehageplass.

Reduksjon i foreldrebertaling trer i kraft måneden etter at søknad med godkjent dokumentasjon er mottatt og behandlet av kommunen.
Søknad har ikke tilbakevirkende kraft.

Vedtak om redusert foreldrebetaling
Vedtak om redusert foreldrebetaling gjelder for ett barnehageår om gangen.
Man må derfor søke om redusert foreldrebetaling for hvert barnehageår.

Barn med delt bosted
Ved delt bosted skal foreldrebetalingen beregnes ut i fra inntekten i husstanden der barnet er folkeregistrert. Den er den forelderen der barnet er folkeregistrert som må søke om redusert foreldrebetaling.

Endret inntekt
Hvis husholdningen har vesentlig og varig endring av inntekten, kan man legge ved annen dokumentasjon som vedlegg i søknaden.
Endringer kan være endringer i husholdningens sammensetning, endring i inntekt på annen måte m.m. 
Det må da sendes inn dokumentasjon på inntekten på nytt.

Veiledning
For mer informasjon om foreldrebetaling, reduksjon og moderasjon vises det til Utdanningsdirektoratets nettsider om foreldrebetaling i barnehage.

 

Ta kontakt med barnehagemyndighet i Målselv kommune dersom du har ytterlige spørsmål.