Mål for sykehjemstjenesten

Langtidsplass i sykehjem er et botilbud for personer med behov for heldøgns oppfølging, -pleie og omsorg.  Avlastnings- og korttidsopphold er også aktuelt i tidsbegrensede perioder.

Målgruppe

Personer som ikke får dekket sitt daglige behov for pleie og omsorg i hjemmet eller i omsorgsbolig.

Kriterier

Det må foreligge et reelt behov for langtidsplass i sykehjem, hvor søker må ha behov for heldøgns omsorg. Alle andre tilbud skal være utprøvd før det tildeles langtidsopphold i sykehjem.

Pris

Det betales vederlag for opphold i institusjon. Vederlaget fastsettes på grunnlag av den enkeltes inntekt. Avlastningsopphold kan det ikke kreves vederlag for, fjr forskrift. Vederlagsberegningen er fastsatt i forskrift.

Tjenestetilbud

Tjenesten er et heldøgns boligtilbud som innbefatter en helhetlig pleie- og omsorgstjeneste.

Søknad

Søknadsskjema for pleie- og omsorgstjenester finnes under Lenker under. Søknadsskjema kan fås i papirutgave v/henvendelse til Målselv kommune, fellestjenesten, tlf. 77 83 77 00.

Søknaden sendes til:
PRO Nedre,
  Olarommet 13, 9325 Bardufoss eller

PRO Øvre, Thomas Bells vei 1, 9334 Øverbygd

Klageadgang

Det er klageadgang på alle våre vedtak om tjenester. Klagefristen er 4 uker. Nærmere orientering om klagebehandling framgår av vedtaket.