Tjenesten for funksjonshemmede

Tjenesten for funksjonshemmede gir tjenester som støttekontakt, avlastning, brukerstyrt personlig assistanse, omsorgsstønad og praktisk bistand og opplæring. Tjenestene som gis er hjemlet i Lov om helse- og omsorgstjenester.

Fagerli miljøtjeneste:

Miljøtjenesten gir praktisk bistand og opplæring til mennesker med psykisk utviklingshemming og andre funksjonshemminger som bor på Fagerli.

Miljøtjenesten har også en hjemmetjeneste som gir tjenester til psykisk utviklingshemmede og mennesker med funksjonsnedsettelser som bor i selvstendige boenheter rundt om i kommunen.

Fagerli miljøtjeneste ligger mellom Andslimoen og Andselv og består av 17 leiligheter med heldøgnstilbud, samt en barneavlastning.

Besøksadresse: Fagerlidalveien 211 B, 9325 Bardufoss

Avdelingsleder: Tove Bakketun
Telefon: 922 72 951
Eposttove.bakketun@malselv.kommune.no

Assisterende avdelingsleder: Rita Fagerheim
Telefon: 922 72 953
Epost: rita.fagerheim@malselv.kommune.no

Psykisk helsetjeneste:

Har kontor både på Øverli og på BOA

Avdelingsleder: Gørill Traasdahl 
Telefon: 415 29 699
Epost: gorill.Traasdahl@malselv.kommune.no

Besøksadresse: Øverli, Andslimoen, 9325 Bardufoss

Psykisk helsetjeneste har åpen omsorg som er et tilbud til innbyggerne i Målselv som trenger støtte og oppfølging til sin psykiske helse. Tjenesten har også støttekontakt og omsorgsstønad tilhørende i denne gruppen.

Dagsenteret er et lavterskel tilbud på dagtid som man ikke trenger henvisning fra andre instanser.

BOA er bo - oppfølging og aktivitetstilbud som gir et bo tilbud til mennesker med rus og psykiatri problematikk.

Psykososialt kriseteam er også organisert under psykisk helsetjeneste.

Tjenesten samarbeider med andre instanser som fast lege, spesialisthelsetjenesten, nav, helsesøster og andre aktuelle instanser ved behov.