Kommunedirektøren har et særlig ansvar for å gi råd og faglig grunnlag for det politiske arbeidet i kommunestyret, formannskapet, hovedtuvalgene og i administrasjonsutvalget.

Kommunedirektøren er øverste administrative leder i kommunen og skal påse at de saker som legges fram for de folkevalgte organer er forsvarlig utredet og at vedtak blir iverksatt.

Kommunedirektøren har rett til å møte og tale i alle politiske utvalg, unntatt kontrollutvalget.

Kommunestyret har gitt kommunedirektøren fullmakt til å treffe vedtak i en rekke saker som ikke er av prinsipiell betydning.

For å gjennomføre arbeidsoppgavene videredelegerer kommunedirektøren sine fullmakter til administrasjonen.