Reguleringsendring Bygda

Reguleringsendring for «Bygda» i Målselv fjellandsby

Oppstartvarsel

I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) § 12-8 meldes det om oppstart for reguleringsendring med detaljreguleringsplan for «Bygda» i Målselv fjellandsby planID 19242018001.

Flyfoto over Øverli

Detaljreguleringsplan Øverli felt OT4 og G4

Plan- og næringsutvalget la i sak 22/2018 detaljreguleringsplan Øverli felt OT4 og G4 ut på offentlig høring og ettersyn.

Kulturminne

Temaplan for kulturminner 2017-2029

Forslag til temaplan for kulturminner 2017-2029 ligger ute på 2. gangshøring i perioden 13.12.17-31.01.18.

Målselv fjellandsby caravan

Detaljregulering for caravanplass Målselv Fjellandsby - planid 19242017002

Plan- og næringsutvalget i Målselv la i sak 74/2017, den 1.12.17, forslag til detaljregulering for caravanplass Målselv fjellandsby ut til høring og offentlig ettersyn.

Postkasse Erik Jonsahaugen_cropped_288x295

Kartlegging og verdsetting av friluftslivsområder

Målselv kommune har kartlagt og verdsatt friluftslivsområdene i kommunen. For å sikre kvaliteten i arbeidet er det nå avgjørende å gi kommunen innspill til resultatet. Dette vil være en viktig kvalitetssikring.

Forside helse og omsorgsplan

Kommunedelplan helse og omsorg 2017-2029

Plan- og næringsutvalget la i møte 30.05.17 Kommunedelplan helse og omsorg 2017-2029 ut på offentlig høring og ettersyn.

Kommunedelplan - idrett, fysisk aktivitet go friluftsliv

Kommunedelplan idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2020

Varsel om høring av kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2020.

E6 Heia-Olsborg

Reguleringsplan E6 Olsborg-Heia - høring av planforslag og invitasjon til folkemøte

Statens vegvesen har i samarbeid med Målselv og Balsfjord kommune utarbeidet reguleringsplan for E6 Olsobrg-Heia. Delstrekning 2 Olsborg-Solør og delstrekning 3 Skardelva-Myre/Heia ligger på høring til 31.5.17. Folkemøte avholdes torsdag 20.4. kl.18.00-20.00 i Takelvdalen grendehus.

Kapellveien

Søknad om dispensasjon fra krav til fortau i Kapellveien

Forsvarsbygg søkte 17.3.17 om dispensasjon fra kravet om opphøyd fortau i Kapellveien. Søknaden ligger ute på høring til 18.5.17.

Økonomiplan 2017-2012 formannskapets forslag til vedtak.jpg

Budsjett og økonomiplan 2017-2020 - til offentlig høring

Formannskapets innstilling over budsjett og økonomiplan 2017 - 2020 for Målselv kommune er lagt ut til offentlig ettersyn på kommunehuset.

Web levert av CustomPublish AS