Kum

Kunngjøring av oppstart for Kommunedelplan Avløp 2018-2030

Målselv kommune melder oppstart for arbeidet med Kommunedelplan avløp 2018-2030. Formålet med planarbeidet er å få en overordnet og helhetlig styring av avløpshåndteringen i kommunen for planperioden. Avløpshåndteringen skal være i tråd med retningslinjer fastsatt i forurensningsloven og forurensningsforskriften.

Caravanoppstilling Målselv Fjellandsby

Oppstartvarsel – reguleringsplanarbeid for caravanplass Målselv fjellandsby

I medhold av plan- og bygningslovens (PBL) § 12-8 meldes det om oppstart for utarbeidelse av detaljreguleringsplan for caravanplass i Målselv fjellandsby planID 19242017002.

Forside klima og energi planprogram

Kommunedelplan klima og energi 2018-2029 - varsel om oppstart

Målselv kommune minner om at høringsfristen på planprogrammet er 1. september.

Flyfoto over Øverli

Melding om oppstart av reguleringsplanarbeid Øverli Gnr/Bnr 54/7 Målselv kommune

U2 ARKITEKTER AS gir med dette i samsvar med § 12-8 i plan- og bygningsloven melding om at det startes arbeid med utarbeiding av detaljreguleringsplan felt OT4 og felt G4 for områderegulering Øverli, planident 19242017001.

Rullering av Utviklingsplan næring

Plan- og næringsutvalget vedtok i sak 21/2016 den 05.04.16 følgende:

  1. Utkast til Utviklingsplan næring 2016-2019 godkjennes
  2. Handlingsprogram for Utviklingsplan næring 2016 godkjennes
  3. Utviklingsplan næring med handlingsprogram legges ut til offentlig høring og ettersyn i perioden 11. april til 9. mai 2016

 

Sports grener

Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivitet og friluftsliv 2017-2020

Målselv kommune minner om at fristen for uttalelse til planprogrammet for Kommunedelplan for idrett, fysisk aktivtet og friluftsliv 2017-2020 er 15. april.

Vannkummer

Kommunedelplan Vannforsyning 2016-2028

Kommunestyret vedtok i sak 22/2016 den 9.3.2016 planprogrammet til Kommunedelplan Vannforsyning 2016-2028.

Rustahøgda

Varsel om oppstart av planarbeid, E6 Rustahøgda

Statens vegvesen skal i samarbeid med Målselv kommune i gang med å lage en detaljreguleringsplan for det nevnte prosjektet, og ber dermed om innspill til arbeidet.

Det inviteres også til folkemøte om planprosessen i foajeen i Bardufosshallen 04.05.15 kl.1800.

 

Bilde av planområde

Varsel om oppstart av planarbeid og høring av planprogram for Områderegulering Andslimoen Planident 19242013002

I medhold av Plan- og bygninslovens § 12-8 og vedtak i Plan- og næringsutvalget den 27.01.15, varsles oppstart av arbeid og høring av planprogram for områderegulering av Andslimoen.

Kart: Forslag til reguleringsendring Øverli

Varsel om oppstart av planarbeid: Reguleringsendring Øverli Gnr. 54 Bnr 7

Planident 19242015001 – Detaljregulering Øverli – Gnr. 54 Bnr 7.

Web levert av CustomPublish AS