Brann, redning og beredskap

Tjenesten har ansvar for brann- og redningstjeneste i kommunen, og samarbeider med Forsvaret om disse tjenestene. Kommunen har også omfattende ansvar for kommunal beredskap, og har gode ROS-analyser og beredskapsplaner. Les mer:

Brann, redning og beredskap

Byggforvaltning

Byggforvaltningen har ansvar for å forvalte, drifte og vedlikeholde kommunal bygningsmasse, samt bistå i utvikling av eiendomsmassen og anskaffelsen av nybygg. Enheten forvalter 48.000 m2 fordelt på skoler, barnehager, helsebygg, kontorbygg og boliger. 

Byggforvaltningens primæroppgave er ivaretakelse av kommunens verdier knyttet til bygningene, slik at brukere og/eller ansatte kan yte nødvendig service til kommunens befolkning.

  • Forvaltning: Ivareta eiendomsinformasjon og eiendomsøkonomi
  • Drift: Opprettholde eiendommens og/eller byggets funksjon slik at brukere kan drive eventuell tiltenkt primærtjeneste.
  • Vedlikehold: Sørge for at eiendommen opprettholder sin tekniske standard.
  • Utvikling: Endre eiendommens standard som følge av endrede behov hos eier og/eller bruker, samt opprettholde eiendommens og/eller bygningens samsvar med lover og forskrifter.

I tillegg er Byggforvaltningen byggherre ved nybygg og renoveringsprosjekter.  Enheten har også ansvar for utleie av boliger, utleie av driftsbygg og forvaltning av kommunens innleie av bygg hos andre.

Les mer:

Boliger til leie  

Utvikling

Enheten utfører tjenester og oppgaver som areal- og samfunnsplanlegging, og forvaltning innen landbruk, skogbruk, annet næringsarbeid, bygge- og delingssaker, samt kart og oppmåling. Les mer: 

Areal- og samfunnsplanlegging   |   Jordbruk  |   Skogbruk  | Byggesak | Delingssak  |   Kart og oppmåling  Eiendom  Motorferdsel i utmark

Vann, avløp, vei og renovasjon

Tjenesteområde vann, avløp, vei og renovasjon (VARV) har ansvar for vedlikehold og utbygging. Les mer:

Vann  |   Avløp |   Vei og trafikk  |   Renovasjon

Næring

  • Rådgivning for kommunens politiske og administrative ledelse i næringsspørsmål
  • Tilrettelegging for og bistand til nyetablerere og etablerte bedrifter.
  • Utviklingsarbeid i kommunal regi
  • Saksbehandling innen fagområdet, bl.a. regionale samarbeidsprosjekter, utviklingsfond og konsesjonsavgiftsfond m.v,
  • Samarbeid på lokalt og regionalt nivå vedr. næringsspørsmål

Næringssjefen er nært knyttet opp til det politiske arbeidet med næringsutvikling

Næringssjef: Francesca Vyvial
Tlf: 413 54 755
E-post: francesca.vyvial@malselv.kommune.no