Brann, redning og beredskap

Tjenesten har ansvar for brann- og redningstjeneste i kommunen, og samarbeider med Forsvaret om disse tjenestene. Kommunen har også omfattende ansvar for kommunal beredskap, og har gode ROS-analyser og beredskapsplaner. Les mer:

Brann, redning og beredskap

Byggforvaltning

Byggforvaltningen har ansvar for å forvalte, drifte og vedlikeholde kommunal bygningsmasse, samt bistå i utvikling av eiendomsmassen og anskaffelsen av nybygg. Enheten forvalter 48.000 mfordelt på skoler, barnehager, helsebygg, kontorbygg  og boliger. Les mer:

Boliger til leie  

Utvikling

Enheten utfører tjenester og oppgaver som areal- og samfunnsplanlegging, og forvaltning innen landbruk, skogbruk, annet næringsarbeid, bygge- og delingssaker, samt kart og oppmåling. Les mer: 

Areal- og samfunnsplanlegging   |   Jordbruk  |   Skogbruk  | Byggesak | Delingssak  |   Kart og oppmåling  Eiendom  Motorferdsel i utmark

Vann, avløp, vei og renovasjon

Tjenesteområde vann, avløp, vei og renovasjon (VARV) har ansvar for vedlikehold og utbygging. Les mer:

Vann  |   Avløp |   Vei og trafikk  |   Renovasjon