Barnevernet arbeider etter lov om barneverntjenester, og kan sette i verk forskjellige tiltak avhengig av situasjon og type problematikk. Barnevernet skal sikre at barn og unge ikke lever i omsorgssituasjoner som er skadelige for dem, samt sikre at barn får rett hjelp til rett tid.

Hvordan går en fram?
En barnevernsak starter med at barnevernet får en melding om ett eller flere barn. Meldinger kan komme fra skoler, barnehager, og andre offentlige instanser, fra foreldrene eller andre private. Privatpersoner har moralsk, men ikke juridisk ansvar for å melde fra om omsorgssvikt.
Offentlige myndigheter og yrkesgrupper som politi, helsepersonell og tilsatte i skole og barnehage har et juridisk ansvar for å melde fra til barnevernet ved bekymring om barns omsorgssituasjon.

Hvor melder man?
Meldingen kan oversendes barnevernet enten via telefon eller pr brev. Når barnevernet får inn en melding, blir denne grundig vurdert, for å se om det er grunnlag for å undersøke saken nærmere. Foreldrene er de første som blir kontaktet dersom saka skal undersøkes. Nedenfor finner du link til meldeskjema du kan skrive ut og sende oss.

Meldeskjema offentlig melder
Meldeskjema privat melder

Kan man være anonym?
Privatpersoner kan være anonyme, men barnevernet vil tilrå at folk står fram. En kan henvende seg anonymt til barnevernet for å få råd og veiledning i forhold til ei eventuell bekymring. Offentlig tilsatte personer kan ikke være anonyme, men de kan drøfte bekymringssaken anonymt.

Foreldre, barn og ungdom er velkommen til å ta kontakt med barnevernet. Mange familier har opplevd at de har fått god hjelp fra barnevernet i vanskelige situasjoner.

Du finner oss her: