Enheten har hovedkontor på kommunehuset på Moen.

Målselv kommune fikk ny Familieenhet 1.1.2013, etter omorganisering. Enheten vil framover ha fokus på samhandling intern i enheten, men også eksternt for barn og unges beste i kommunen.

Enheten har følgende tjenester:

Barneverntjenesten
Barnevernet arbeider etter lov om barneverntjenester, og kan sette i verk forskjellige tiltak avhengig av situasjon og type problematikk. Barnevernet skal sikre at barn og unge ikke lever i omsorgssituasjoner som er skadelige for dem, samt sikre at barn får rett hjelp til rett tid.

Helsestasjon
Som er et tilbud for barn og unge fra 0-20 år. Helsestasjon og skolehelsetjenesten er en kommunal tjeneste til alle barn og unge, deres foresatte og gravide som ønsker svangerskapskontroll. Helsestasjon gir asylsøkere tilbud om en helsesamtale der helersøster kartlegger fysisk og psykisk helse – smittsomme sykdommer, kosthold, tenner, sosialt, aktivitet, psykisk og situasjon på mottaket.

Fysioterapitjenesten
Driver forebyggende, behandlende, habiliterende og rehabiliterende virksomhet. Tjenesten skal rettes inn mot og tilpasses de enkelte aldersgrupper. Samtidig skal det gis individuelt tilbud til dem som har særskilte behov.

Legetjenesten
Kartlegger og stiller diagnose hos pasienter. Legetjenesten bidrar i behandling av pasienten, forebygger, veileder og gir råd til pasienter. Samhandler med andre kommunale tjenester.

Smittevern
Oppgaver dekkes av smittevernansvarlig lege. Denne skal påse at befolkningen har et tilfredsstillende vern mot smittsomme sykdommer, både i normalsituasjoner og ved utbrudd av alvorlige sykdommer.

Miljørettet helsevern
Er et bredt område som omfatter en rekke faktorer som virker inn på folkehelsa. Mellom annet innbefatter dette å påse at kommunene følger opp sitt ansvar om at de fysiske forholdene for barn og unge i barnehager og skoler er tilfredsstillende. Videre at kommunen tenker på folkehelsa ved utbygging og planlegging for framtida. Virksomheter som gjennom sin virksomhet utgjør en negativ påvirkning av folkehelsa kan pålegges utredning, retting av forhold og i ytterste konsekvens bøter og stenging.

Medisinskfaglig rådgivning
Kommuneoverlegen skal gi medisinskfaglig rådgivning til politisk og administrativ ledelse i kommunen og til tjenesteytere ved ulike virksomheter i kommunene.

Folkehelsearbeidet
Skal fremme befolkningens helse, trivsel, gode sosiale og miljømessige forhold og bidrar til å forebygge psykisk og somatisk sykdom, skade eller lidelse