Kommunereformen

Bakgrunn

Stortinget vedtok 18.6.2014 en gjennomføring av en kommunereform i Norge. Våren 2017 skal Stortinget behandle forslag til ny kommunestruktur og eventuelle nye oppgaver. Da Stortinget behandlet saken ble dette arbeidet som nå står foran oss betegnet som den største moderniseringen av offentlig sektor på 50 år.

Nå inviterer Regjeringen alle kommuner til å starte samtaler med nabokommuner for å avklare om det er aktuelt med en sammenslåing. I Norge er det 428 kommuner.
 

Mål for kommunereformen

Kommunereformen skal legge til rette for at flere kommuner slår seg sammen til større og mer robuste kommuner. Regjeringen har følgende mål for reformen:

 • gode og likeverdige tjenester til innbyggerne
 • helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
 • bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
 • styrke lokaldemokratiet og gi større kommuner flere oppgaver
   

Fylkesmannens rolle

Fylkesmannen har fått i oppgave å igangsette, følge opp og legge rammer for de fylkesvise prosessene, og vil konkret bidra slik:

 • juridiske avklaringer knyttet til reformen
 • råd og veiledning underveis i prosessen
 • som innledere i lokale møter og arrangement
 • samtalepartner for øverste administrative og politiske ledelse
 • bindeledd til Kommunal- og moderniseringsdepartementet
 • prosjektskjønn til kommunenes og regionrådenes arbeid med reformen
   

Hvordan arbeider vi med kommunereformen lokalt?

 • Helhetlig og samordnet samfunnsutvikling
 • Gode og likeverdige tjenester
 • Bærekraftige og økonomisk robuste kommuner
 • Styrket lokaldemokrati
 • Samlet vurdering av fordeler og ulemper ved ulike strukturalternativer
Web levert av CustomPublish AS