Kommunestyrets rolle
Kommunestyret er kommunens øverste organ og trekker opp hovedlinjene i den politikken som skal føres. Det er kommunestyret som bestemmer hvordan kommunens tjenester skal utvikles. Kommunestyret har det øverste økonomiansvar og fordeler pengene kommunene har til rådighet gjennom budsjettprosessen hver høst. Kommunestyret har også oppgaven med å føre tilsyn og kontroll med kommunens virksomhet.

Kommunestyret har overført mye makt og innflytelse tilunderutvalg gjennom delegering av en rekke fullmakter. Det er imidlertid en rekke områder der kommunestyret ikke kan overføre ansvaret til andre. Disse er definert blant annet i kommuneloven, og gjelder blant annet kommuneplan, økonomiplan og årsbudsjett, valg av styringsform, valg av formannskap, medlemstallet i kommunestyret og valg av ordfører og varaordfører. Kommunestyret må også selv bestemme hvilke faste utvalg og komiteer som skal opprettes og velge medlemmer til disse.

Utvalgets møteplan, medlemmer og varamedlemmer finner du her

Se opptak fra kommunestyret

Målselv kommune har fra 11.05.16 avtale med Salangen Nyheter om direkteoverføring av kommunestyremøter. Du kan også se møtene i opptak.
Se opptak fra kommunestyremøtene i Målselv...