Alle som har stemmerett, kan klage over forhold i forbindelse med forberedelsen og gjennomføringen av den rådgivende folkeavstemningen i den kommunen vedkommende er manntallsført i. Gjelder klagen spørsmål om stemmerett eller adgangen til å avgi stemme, har også den som ikke er blitt manntallsført, klagerett.

Klagen må være skriftlig og begrunnet og fremmes innen sju dager etter valgdagen. Klagen sendes til Valgstyret i Målselv kommune, Målselv kommune, Kommunehuset, 9321 Moen.