Utvalget har 7 medlemmer.

  • Eldrerådet er et rådgivende organ for kommunen, og skal ha til behandling alle saker som vedrører levekårene, velferd og trivsel for eldre i kommunen. 
  • Eldrerådet kan selv ta opp saker som gjelder de eldre i kommunen. 
  • Eldrerådet kan uttale seg om kommunens årsbudsjett, økonomiplan, kommuneplaner og sektorplaner. 
  • Eldrerådet skal utarbeide sitt eget budsjett som innarbeides i budsjett for sentraladministrasjonen. 
  • Eldrerådet bør bli representert i utvalg og råd som angår de eldres situasjon og livsvilkår.
  • Eldrerådet skal hvert år utarbeide en melding om sin virksomhet.  Meldingen skal legges fram for kommunestyret som egen sak.

Eldrerådets medlemmer 2019-2023

Medlem Parti E-post Tlf
Eva Hage (Leder)  

eva-hage@hotmail.com

97662867
Frank Kristiansen   rudolf-k@online.no 90852699
May Britt Odden  

may-britt.odden@live.no

94892590
Elisabeth Johnsen   ejohnsen@live.no 91783973
Erik Krogstad   krogstaderik@gmail.com 41632888
Arne Martin Kvalvik  

arnemkvalvik@yahoo.no

90028098
Ronny Johnsen FrP ronny@skibotnbilberging.no 95811165

 

Varamedlem Parti E-post Tlf
Kjell Hoel  

kjell.anne.hoel@outlook.com

41120007

Sigrid Engen   sigrid.engmo@gmail.com 91684290
Per Dørum   per-doer@online.no 94973726
Hans Øvergård   hovergard@outlook.com 48303555
Ann-Karin Seljevold   ak-selje@online.no 99582561
Per Ivar Klingenberg   peri.kl43@hotmail.com 41314221
Kirsten Kufaas Sørgård AP kksorgard@outlook.com 40029560

 

Lenker

Veileder for eldreråd

Denne veilederen skal hjelpe deg med arbeidet i eldrerådet. Her finner du både formelle bestemmelser og nyttige tips for å lykkes best mulig.