Formannskapet utfører de oppgaver som kommuneloven tillegger dette utvalget, og er videre ansvarlig for den løpende styring av arbeidet med kommuneplan, økonomiplan og utbyggingssaker.

Formannskapet fatter vedtak på grunnlag av innstilling fra rådmannen.

Formannskapet er delegert tilsynsmyndighet innenfor følgende områder:

  • Administrasjonssjefen
  • Kommuneøkonomien - Formannskapet har med grunnlag i kommuneloven delegert myndighet fra kommunestyret og det løpende ansvar for kommuneøkonomien. Det vises for øvrig til økonomireglementet.
  • Kommuneplanen - Formannskapet har med bakgrunn i delegert myndighet fra kommunestyret ansvar for samordning av den fysiske og økonomiske planleggingen etter kommunelovens § 5.
  • Hastesaker - Formannskapet fatter vedtak i hastesaker etter bestemmelsene i kommunelovens § 13, og har myndighet til å treffe avgjørelser i saker som skulle vært avgjort av kommunestyret
  • Alkoholpolitiske retningslinjer for Målselv kommune Formannskapet skal ha til behandling: Saker om tildeling av salgs- og skjenkebevilling. Fastsettelse av reaksjoner på brudd på alkoholloven. Forslag til endring av avgifter eller endring i bruk av innkomne gebyrer.
  • Spesielle saker som ikke er lagt til andre organer - Etter nærmere bestemmelser av kommunestyret kan formannskapet tillegges myndighet og oppgaver i saker eller saksområder som ikke er delegert til andre organer. Bruk av denne myndighet skal forelegges kommunestyret til orientering etter bestemmelser av kommunestyret.
  • Formannskapet skal utarbeide forslag til økonomiplan, årsbudsjett og skattevedtak, og innstille overfor kommunestyret i disse saker, jfr. kml. §§ 44.3 og 45.2.
  • Formannskapet har disposisjonsretten til næringsfondet og konsesjonsfondet.

Formannskapets medlemmer 2019-2023

Formannskapets medlemmer

Medlem Parti E-post Tlf
Bengt-Magne Luneng SP

bmluneng@hotmail.com

92215605
Anneli Anfeltmo SP anfeltmo@gmail.com 90628405
Odd-Artur Larsen SP

oddarthur.larsen@gmail.com

 
Nils Ole Foshaug AP nils.foshaug@malselv.kommune.no 99163880
Siri Marie Sandbakken AP siri_marie@live.no 48216261
Roar Sollied V

roar.sollied@tromsfylke.no 

90612324
Martin Nymo H martin.nymo@stendi.no 90103998

 

Varamedlem SP`s liste Parti E-post Tlf
Petter karlsen SP

pttr.ka@gmail.com

95948864

Yvonne Barnung Østgaard Sp yvole@online.no 95087712
Liv Iris Sørgård SP liv-iris-s@hotmail.com  
Jørgen Nymo Granheim SP jornym@gmail.com  
Janne Karin Stenvold SP
JanneKarin.Stenvold@malselv.kommune.no
97369800

 

Varemedlem AP/V\`s liste Parti E-post Tlf
Kristen Kufaas Sørgård AP kksorgard@outlook.com 40029560
Arild Braathen AP arild.braathen@rs.no 91382122
Kari Alterskjær AP karikari_a@hotmail.com 99429769
Henrik Stangnes AP henrikstangnes@hotmail.com 46839409
Marie Gjerdrum Foshaug AP mforhaug@hotmail.com  

 

Varamedlem H`s liste Parti E-post Tlf
Mathias Nymo H mathiasnymo@hotmail.com 45219405