Nemnda har 5 medlemmer med varamedlmmer.

  • Viltnemnda skal ivareta kommunens ansvarsområde innenfor viltforvaltningen.
  • Viltnemndas oppgave er å behandle og gi uttalelse om saker i h.h.t. gjeldende delegasjon gitt fra kommunestyret.
  • Rovvilt ligger under viltnemdas arbeidsfelt, men styres av gitte forskrifter og dets forvaltningsmyndighet som er Miljødirektoratet og Fylkesmannen i Troms.
  • Nemnda skal i tillegg behandle saker som bestemmes av kommunestyret.
  • Nemnda treffer vedtak innenfor den ramme og etter de retningslinjer som er fastsatt av lov, gitt i medhold av lov eller er vedtatt av kommunestyre/formannskap, herunder:
  • Opprette av underutvalg og komiteer for løsning av oppgaver innenfor kommunens viltforvaltning. Herunder ettersøkspersonell/ettersøksekvipasjer. Utnevne leder for ettersøkskorpset. Leder i Viltnemda kan ikke være leder av ettersøkskorpset.
  • Vedta budsjett og forvalte viltfond etter forskriften for viltfond.
  • Samarbeide med nabokommuner og fylkeskommunen innen sektoren. 
  • Dersom særlov ikke er til hinder for det, kan ordfører/rådmann eller minst 3 medlemmer kreve at et vedtak i viltnemnda bringes inn for kommunestyret. Slikt krav må settes fram skriftlig innen møtets slutt og protokolleres.

Viltnemndas medlemmer 2019-2023

Medlem E-post Tlf
Jørn Larsen (Leder) jorn@lianscaravan.no 98212570
Tor Eriksen (Nestleder) Tor.Eriksen@bardu.kommune.no 97076269
Liv Iris Sørgård liv-iris-s@hotmail.com 41338436
Marie Gjerdrum Foshaug mfoshaug@hotmail.com  
Yngve Hagensen yngve.hagensen@gmail.com 90099678

 

Varamedlem E-post Tlf
Tor Arne Aasland    
Kjetil Strokkenes strox@online.no 98605961
Reidun Aspmo    
Tove Olsen